Медичний коледж ХМАПО

 
План роботи Медичного коледжу ХМАПО на 2017-2018 н.р.

Освітня стратегія педагогічного колективу

 медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти  на 2017/2018 навчальний рік

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указів Президента України №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року», «Про Національну стратегію реформування системи охорони здоров'я України 2015/2021 рр.» та № 580/2015 від 13.10.2015 р. «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді», а також наказу МОН України № 768 від 16.07.2016 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» та листа ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» МОН України № 1/9-413 від 27.07.17 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчених закладах у 2017/2018 навчальному році» адміністрація та педагогічний колектив коледжу окреслили такі напрямки освітньої стратегії в 2017/2018 навчальному році:

Мета – Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційносталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку молодої людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя; організація навчально-виховного процесу на принципах нової якості вищої медичної освіти та інтеграції її в єдиний європейський освітній простір.

Принципи освітньої діяльності колективу:

-         науковість і ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних технологій;

-         раціональність та доцільність вибору форм і методів навчання;

-         диференціація та індивідуалізація навчання та виховання;

-         творчий пошук резервів, джерел вдосконалення навчально-виховного процесу;

-         етичність та повага до особистості.

Головні завдання освітньої діяльності в 2017/2018 навчальному році:

1.     Формувати висококваліфікованого молодшого медичного спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності та громадянські свідомого. З почуттям особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

2.     Сприяти набуттю студентами патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

3.     Формувати толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій, спонукати студентську молодь до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

4.     Звернути увагу на стан практичної підготовки студентів, яка є невід’ємною складовою підвищення якості підготовки фахівців. Головні зусилля зосередити на впровадження нових підходів на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями  і підприємцями з питань удосконалення навчального процесу, поліпшення матеріально-технічної бази, формування баз практик, працевлаштування студентів, шляхом укладання відповідних договорів як з державними , так і недержавними підприємствами, установами, організаціями. Забезпечити студентам можливість проходити практику на місцях майбутнього працевлаштування.

5.     Забезпечити всебічний розвиток та функціонування української мови як державної, створювати умови для вивчення суб’єктами навчання іноземних мов згідно Закону України «Про засади державної мовної політики».

6.      Створити в навчальному закладі безпечні та нешкідливі умови навчання, режиму роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя  учнівської молоді.

7.     Зосередити увагу педагогічного персоналу по підготовці науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів.

8.     Забезпечити неухильне дотримання процедури добору іноземних громадян на навчання у вищих навчальних закладах та легалізації документів, яка регламентується нормативними документами Міністерства закордонних справ України, розробленими на основі міжнародних домовленостей.

9.     Забезпечити оперативне вирішення побутових і соціальних проблем вітчизняних і іноземних студентів. Вжити заходів щодо гарантування безпеки перебування іноземних студентів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій між іноземними і українськими студентами; проведення відповідної виховної роботи.

10.    Налагодити дієву співпрацю з управліннями охорони здоров'я Харківської обласної та міської державних адміністрацій щодо професійної орієнтації абітурієнтів, процесу професійно-практичної підготовки студентів, й майбутнього працевлаштування випускників Медичного коледжу.

11.    Поліпшити стан виконавської дисципліни, підвищити рівень відповідальності за своєчасне і якісне виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МОЗ України.