Медичний коледж ХМАПО

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Зміни до Правил прийому до Медичного коледжу ХМАПО в 2018 році

 

1. В абзаці 2 пункту 6 розділу ІІ цифри «61» замінити цифрами на «62»;

2. У підпункті 1 пункту 2 розділу ІV слова «додатків до документів про повну загальну середню освіту» замінити словами «необхідних документів».

3. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«Вступники  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для  реалізації  права  на  вступ  за  співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Медичному коледжі ХМАПО  та/або  квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

за  наявності  розбіжностей  в Єдиній базі  (прізвище,  ім′я,  по  батькові,  дата народження,  стать,  громадянство тощо) і в  атестаті  про  повну  загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

2) пункт 6 доповнити доповнити новими абзацами такого змісту:

«медичну довідку за формою 086-о;

картку фізичної особи-платника податків.».

 

3) у пункті 14:

абзац перший викласти в такій редакції:

«14. Заява,  зареєстрована  в  Єдиній  базі,  може  бути  скасована  Медичним коледжем ХМАПО  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних  даних  до  Єдиної  бази,  що  підтверджується  актом  про  допущену технічну  помилку,  сформованим  в  Єдиній  базі.  Скасована  заява  вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви Приймальна комісія повідомляє  вступникові  про  своє  рішення  в  день  його  прийняття,  після  чого вступник може подати нову заяву.»;

абзац другий виключити.

У зв′язку з цим абзац третій вважати другим;

4) у пункті 16 слова та цифри «до 06 вересня   2014 року» замінити словами та цифрами «до 01 вересня   2018 року».

4. У розділі  VІ:

1) в абзаці четвертому пункту 7 цифри «10», «200» замінити відповідно цифрами «50», «650»;

2) пункт 8 після слів після слів «з урахуванням права на першочергове зарахування доповнити словами «(шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05)».

 

5. У розділі VІІ:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;

2) у пункті 9:

в абзаці третьому слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю»;

в абзаці п′ятому слово «інвалідами» замінити словами «особи з інвалідністю».

 

6.У пункті 3 розділу VІІІ:

1) в абзаці четвертому слова «вступних іспитів» виключити;

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

«освітньо-кваліфікаційний  рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень.».

 

7. У розділі ХІІ:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зараховані  особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Медичного коледжу ХМАПО за власним бажанням,  відраховані  за  власним  бажанням, у зв′язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів  від    їх  початку,стині, що стосується цієї особи.». 

 

8. У розділі ХІV:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про  здобуту раніше освіту, про наявність  права  на зарахування  за  квотами,  права на зарахування за  співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного  оцінювання  є  підставою  для  скасування  наказу  про  його зарахування в частині, що стосується цього вступника.».

2) у пункті 6 слова «, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази» замінити словами «на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів)».