Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила прийому у 2020 році

Правила прийому до Медичного коледжу

Харківської медичної академії післядипломної освіти

в 2020 році

 

Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі Медичний коледж ХМАПО) здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2019 №971-л «Про переоформлення ліцензій» https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/xarkivsk-medichn-akademiya-pislyadiplom-osviti.pdf

Правила прийому до Медичного коледжу ХМАПО розроблені приймальною комісією Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за №49/34332

 

І.  Загальні положення

 1. Підставою для оголошення прийому на навчання до Медичного коледжу ХМАПО є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою   Правила прийому до Медичного коледжу ХМАПО  (далі - Правила прийому).
 2. Прийом на навчання до Медичного коледжу ХМАПО  здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.
 3. Організацію прийому вступників до Медичного коледжу ХМАПО здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора академії, до структури якого входить Медичний коледж ХМАПО. Головою приймальної комісії призначається директор Медичного коледжу ХМАПО. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Медичного коледжу ХМАПО, затвердженим керівником закладу, з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за

№ 1353/27798. Положення про приймальну комісію Медичного коледжу ХМАПО  оприлюднюється на його веб-сайті.

Директор Медичного коледжу ХМАПО забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора академії, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом до Медичного коледжу ХМАПО, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

 

 

 1. Визначення термінів
 1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

            вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),  фахового випробування тощо;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,;

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція Медичного коледжу ХМАПО  освіти  щодо прийому вступників на певні спеціальності, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Правил (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до Медичного коледжу ХМАПО;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

 

 

 1. Прийом на навчання до Медичного коледжу ХМАПО 
 1. На навчання до Медичного коледжу ХМАПО  приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; особи, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Медичний коледж ХМАПО, що здійснює підготовку за освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

 1. Особливості прийому на навчання до закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти визначаються правилами прийому до цих закладів освіти, які розробляються згідно із законодавством.
 2. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 560.
 3. Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

 

 

 1. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

 

 

V.  Обсяги прийому

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Медичним коледжем ХМАПО у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.
 2. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.

 

 

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1.Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 1. прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;
 2. вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;
 3. рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 23 липня;
 4. вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, визначені пунктом 1 розділу XІ цих Правил;
 5. зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;.

             2.Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

        2) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил, розпочинається 13 липня;

 1. прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18:00 год 01 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 1. вступні іспити  проводяться з 23 до 28 липня;
 2. співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;
 3. рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 12:00 год 03 серпня;
 1. вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, визначені пунктом 1 розділу XІ цих Правил;
 1. зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня).

3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за денною формою здобуття освіти:

        1) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил, розпочинається 30 червня;

 1. прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 22 липня - для осіб, які вступають на основі вступних іспитів;

 1. вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;
 2. рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 12:00 год 03 серпня;
 1. вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, визначені пунктом 1 розділу XІ цих Правил;
 2. зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня).

 1. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок - п′ятниця    9-00 – 17-00

Субота                            9-00 – 14-00

Неділя                            вихідний

 

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до Медичного коледжу ХМАПО 

1. Вступники на навчання до Медичного коледжу ХМАПО на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Медичному коледжі ХМАПО;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Медичного коледжу ХМАПО згідно з чинним законодавством.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);

чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією Медичного коледжу ХМАПО, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 3. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
 4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Медичного коледжу ХМАПО протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 6. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Медичним коледжем ХМАПО на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за

№ 614/27059.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради академії, до структури якого входить Медичнийколедж ХМАПО, який здійснює підготовку за освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 

 

 1. Конкурсний відбір, його організація та проведення
 1. Конкурсний відбір на навчання до Медичного коледжу ХМАПО здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників- у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту на власний розсуд та вступного випробування.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до закладів фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), біології (другий предмет) у встановлених цими Правилами випадках.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до закладів фахової передвищої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), біології або математики або історії України (другий предмет) або результати вступних іспитів з української мови та літератури (перший предмет), біології (другий предмет) у встановлених цими Правилами випадках.
 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників- у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), біології або математики або історії України (другий предмет) або іспиту з української мови на власний розсуд та вступного випробування з біології.
 5. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
 1. для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

КБ = ПІ + П2 + А + ОУ,

де ПІ- оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200; ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до50 балів. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО;

 1. для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200; ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії);

 1. для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників за формулою

КБ = ПІ + П2,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017,2018,2019 або 2020 року; П2 - оцінка вступного випробування. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 2. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 3. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі є100 балів.
 4. Програми вступних іспитів та співбесід затверджують голови приймальних комісій Медичного коледжу ХМАПО не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів обов'язково оприлюднюються на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

 1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія Медичного коледжу ХМАПО, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора академії.
 3. Порядок подання заяв на апеляцію.

Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови  приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі – апеляцію).

Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 1. Порядок розгляду апеляцій.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Медичного коледжу ХМАПО у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії Академії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО (для ведення протоколу апеляційної комісії).

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.

Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

Порядок та розгляд апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

 1. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 2. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.
 3. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

 

 1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

 

 

 1. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові вступника (за наявності); конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО. 
 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

 

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО. Подані оригінали документів зберігаються у Медичному коледжі ХМАПО протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між ХМАПО та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

 

 1. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, передбачених у пункті один розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Медичним коледжем ХМАПО та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

 

 1. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
 1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Медичного коледжу ХМАПО за власним бажанням, відраховані з Медичного коледжу ХМАПО за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 год 19 вересня.

 

 

 1. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Медичного коледжу ХМАПО
 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року№ 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади фахової передвищої освіти.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до закладів освіти за акредитованими освітньо-професійними програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється Медичним коледжем ХМАПО:

до і на початку академічних семестрів:

з 30.06.2020 до 01.11.2020

 1. Медичний коледж ХМАПО обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування (на базі БЗСО і ПЗСО – 120 балів).

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з біології і української мови, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

Вступні випробування для вступу проводяться в декілька етапів:

з 01.07.2020 до 28.10.2020.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.
 2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітньо-професійними (освітніми) програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань закладу освіти.
 4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 

 1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до Медичного коледжу ХМАПО

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

 1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 2. Медичний коледж ХМАПО зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо- професійною програмою) оприлюднюються на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.
 4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ "Вступ" веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним

адміністратором ЄДЕБО).

 

 

Додаток 1

до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за
якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з
урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр

галузі

Галузь знань

Код

спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

 

 

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

 

 

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

 

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн (графічний дизайн, дизайн одягу (взуття), дизайн середовища, перукарське мистецтво та декоративна косметика)

 

 

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

 

024

Хореографія

 

 

025

Музичне мистецтво

 

 

026

Сценічне мистецтво

 

 

028

Менеджмент соціокультурної діяльності*

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

 

254

Забезпечення військ (сил)

 

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

 

 

262

Правоохоронна діяльність

* За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю "Народна творчість".

 

 

Додаток 2

до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році

(підпункт 2 пункту 7 розділу VIII)

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою, у шкалу 100-200

1

100

4

120

8

160

1,1

100

121

8,1

161

1,2

100

4,2

122

8,2

162

1,3

100

4,3

123

8,3

163

1,4

100

4,4

124

8,4

164

1,5

100

4,5

125

8,5

165

1,6

100

4,6

126

8,6

166

1,7

100

4,7

127

8,7

167

1,8

100

4,8

128

8,8

168

1,9

100

4,9

129

8,9

169

2

100

5

130

9

170

2,1

101

131

9,1

171

2,2

102

5,2

132

9,2

172

2,3

103

5,3

133

9,3

173

2,4

104

5,4

134

9,4

174

2,5

105

5,5 -

135

9,5

175

2,6

106

5,6

136

9,6

176

2,7

107

5,7

137

9,7

177

2,8

108

5,8

138

9,8

178

2,9

109

5,9

139

9,9

179

3

110

6

140

10

180

3,1

111

6,1

141

10,1

181

3,2

112

6,2

142

10,2

182

3,3

113

6,3

143

10,3

183

3,4

114

6,4

144

10,4

184

3,5

115

6,5

145

10,5

185

3,6

116

6,6

146

10,6

186

3,7

117

6,7

147

10,7

187

3,8

118

6,8

148

10,8

188

3,9

119

6,9

149

10,9

189

 

 

7

150

11

190

 

 

7,1

151

11,1

191

 

 

7,2

152

11,2

192

 

 

7,3

153

11,3

193

 

 

7,4

154

11,4

194

 

 

7,5

155

11,5

195

 

 

7,6

156

11,6

196

 

7,7

157

11,7

197

7,8

158

11,8

198

7,9

159

11,9

199

 

12

200

]