Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення

     Затверджено

на Конференції студентів

Медичного коледжу ХМАПО

протокол №1 від  29 серпня 2018 р.

Положення

про студентське самоврядування

у  Медичному коледжі  Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

 

      З метою сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора та керівника запровадити у Медичному коледжі Харківські медичної академії післядипломної освіти студентське самоврядування

1.Загальні положення

      1. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Медичним коледжем ХМАПО.

     Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів  Медичного коледжу ХМАПО. Усі студенти, які навчаються у Медичному коледжі ХМАПО, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

       Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Медичним коледжем. Студентське самоврядування здійснюється студентами  безпосередньо і через органи студентського самоврядування Медичного коледжу ХМАПО, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

      1.1. Студентське самоврядування Медичного коледжу ХМАПО діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Академії, Положення Про Медичний коледж ХМАПО та цього Положення. Адміністрація коледжу сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер для адміністрації коледжу, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Положенням

       1.2. Виборні представники з числа студентів медичного коледжу ХМАПО, денної форми здобуття освіти, які обираються студентами коледжу шляхом прямих таємних виборів, приймають участь у рейтинговому голосуванні при конкурсному відборі на посаду керівника академії.

 

2. Принципи діяльності органів студентського самоврядування

       2.1.Органи студентського самоврядування Медичного коледжу ХМАПО діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організації.

     2.2.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, Медичного коледжу. Залежно від контингенту студентів студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського гуртожитку, відділення.

      2.3.Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентські ради тощо).

      2.4. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів  Медичного коледжу ХМАПО.

      2.5. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

    2.6. З припиненням особою навчання у Медичному коледжі ХМАПО припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Медичного коледжу ХМАПО.

 

3. Повноваження органів студентського самоврядування:

       3.1. Органи студентського самоврядування Медичного коледжу ХМАПО:

1) беруть участь в управлінні Медичним коледжем ХМАПО, встановленому Законом «Про вищу освіту», Статутом Академії та Положення «Про медичний коледж ХМАПО»;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Медичному коледжі ХМАПО;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються майном, що перебувають у органаї студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Медичного коледжу ХМАПО, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та цим положенням.

      3.2. За погодженням з органом студентського самоврядування закладу вищої освіти приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з Медичного коледжу ХМАПО та їх поновлення на навчання;

2) призначення заступників директора Медичного коледжу;

3) поселення осіб, які навчаються у Медичному коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

4) затвердження правил внутрішнього розпорядку Медичного коледжу ХМАПО в частині, що стосується осіб, які навчаються;

5) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Медичному коледжі.

 

4. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

    4.1.Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які обирають виконавчі органи студентського  самоврядування на засадах рівного представництва  від  усіх  органів  студентського   самоврядування нижчих рівнів та:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Медичного коледжу ХМАПО, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах.

     4.2. Голова виконавчого  органу  студентського  самоврядування відповідного рівня:

  • організовує роботу й несе відповідальність за  ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
  • представляє інтереси студентської громади;
  • може  брати  участь  у  роботі інших колегіальних,  робочих органів та комісій Медичного коледжу ХМАПО;
  • делегує свої повноваження заступнику;
  •  забезпечує  організацію  проведення  загальних  зборів  або конференції Студентів;
  •  ініціює  проведення  позачергових  загальних   зборів   або конференції;
  •  має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та  органів  студентського  самоврядування  для  здійснення  своєї діяльності;
  •  має  інші  права  й  обов'язки,  передбачені цим Положенням.

       Секретар виконавчого органу студентського  самоврядування веде протоколи засідань,  веде облік виконання рішень,  відповідає за документообіг.

        Голова  та  секретар  виконавчого  органу   студентського самоврядування  відповідають  за  збереження  документації  органу студентського самоврядування.

       При  виконавчому  органі   студентського   самоврядування створюються  сектори  (комісії)  відповідно  до  напряму роботи.

         Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться  не  менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин  від  числа  обраних  до їхнього  складу  членів.  Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

        Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде  голова  або,  за його дорученням,  заступник.  Хід засідання фіксується протоколом,  який підписується головою (заступником) та секретарем.

       Рішення  органів  студентського  самоврядування  в  межах своїх  повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

         4.3.Адміністрація Медичного коледжу ХМАПО не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

         4.4. Директор Медичного коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).