Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Медичного коледжу

Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

1.Загальні положення

1.1. Методична рада Медичного коледжу ХМАПО (далі - методична рада) є колегіальним  дорадчим органом.  Основним завданням діяльності методичної ради є планування та координація науково-методичної роботи в коледжі, контроль за її станом в навчальних підрозділах коледжу, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.

1.2. Провідною метою діяльності методичної ради є забезпечення організації ефективної методичної роботи підрозділів коледжу, впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.

 

2. Завдання та зміст діяльності методичної ради

2.1. Завданням методичної ради є науково-методичний супровід навчально-виховного процесу, узагальнення напрямів методичної роботи коледжу,  вироблення пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення викладання дисциплін, вдосконалення методичної роботи.

У коло діяльності методичної ради входить:

·        Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи.

·        Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з методичної та навчально-виховної роботи.

·        Розгляд нормативних матеріалів коледжу (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи, подання їх на затвердження директорові коледжу.

·        Визначення основних напрямів методичної роботи коледжу на навчальний рік.

·        Визначення основних шляхів удосконалення методичної, навчальної та виховної роботи в коледжі.

·        Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес.

·        Сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду.

·        Координація відділень та циклових комісій щодо науково – методичної роботи в коледжі.

·        Звіт голів циклових комісій про стан виконання планів роботи.

·        Обговорення питань організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і студентів коледжу, результатів їх проведення.

·        Розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів для їх практичного застосування і популяризації.

·        Заслуховування звітів про результати науково-дослідницької роботи.

·        Розгляд та схвалення пропозицій, рекомендацій, поданих характеристик щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо.

·        Проведення за дорученням педагогічної ради коледжу незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння звання  «Викладач – методист»;

·        Здійснення моніторингу діяльності циклових комісій з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;

·        Експертиза методичної та навчально-методичної літератури, посібників та їх електронних версій, які підготовлені до друку викладачами і цикловими комісіями коледжу.

 

3. Структура і склад  методичної ради

3.1. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

3.2. Склад методичної ради затверджується директором коледжу. До складу методичної ради входять: заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з практичного навчання, завідувачі відділень, методист, голови циклових комісій.

 

4. Організація діяльності методичної ради

4.1. Робота методичної ради проводиться згідно з планом, що розробляється на кожен навчальний рік та затверджується директором Медичного коледжу.

4.2. Планування роботи методичної ради здійснюється щорічно на основі пропозицій заступників директорів, завідувача з практичного навчання, методиста, завідувачів відділень, голів циклових комісій. План роботи методичної ради коледжу затверджується на початку навчального року.

4.3. Засідання методичної ради проводяться у термін, що визначається планом. За необхідності скликаються оперативні засідання методичної ради.

4.4. Методична рада збирається в терміни, які встановлює голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи), але не менш одного разу у два місяця.

4.5. Члени ради повинні заздалегідь ознайомитися з порядком денним засідання та матеріалами до поточного засідання.

4.6. З питань, які обговорюються на засіданнях методичної ради, приймаються рішення з вказівкою термінів виконання та осіб, відповідальних за їх виконання.

4.7. Рішення методичної ради коледжу приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні методичної ради.

4.8. Рішення та пропозиції методичної ради можуть бути винесені на засідання педагогічної ради, предметних (циклових) комісій.

4.9. Засідання методичної ради оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар методичної ради.

4.10. Протоколи методичної ради є документом постійного зберігання, які зберігаються в архіві коледжу.

4.11. Голова методичної ради повинен організувати систематичну перевірку виконання прийнятих рішень.

4.12. Методична рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою коледжу.