Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Забезпечення якості освіти

Положення

про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти у Медичному коледжі ХМАПО

 

 

І.Загальні положення

 1.1. Цим Положенням визначається порядок проведення державної підсумкової атестації студентів Медичного коледжу ХМАПО, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, що проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

 1.2. Державна підсумкова атестація студентів (далі - атестація) - форма контролю відповідності освітнього рівня здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що завершили здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам.

 1.3. Атестація включається в структуру навчального року.

 1.4. Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста під час перших двох курсів. Атестати про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються Медичним коледжем ХМАПО в уповноваженому органі Міністерства освіти і науки України після успішного проходження державної підсумкової атестації і зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

  1.5. Разом з атестатом про повну загальну середню освіту видається додаток до нього, в якому зазначаються досягнення студента у навчанні в балах за 12-бальною шкалою.

 До додатка до атестата про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану навчального закладу.

 1.6. Для студентів Медичного коледжу встановлюються види морального стимулювання за високі досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799.

 1.7. Рішення про представлення студентів до нагородження золотою або срібною медаллю приймається педагогічною радою Медичного коледжу, затверджується наказом ректора академії та узгоджується з відповідним органом управління освітою.

 1.8. Студентам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту та відповідна медаль.

 

 II. Проведення атестації

 2.1. Атестація проводитися у Медичному коледжі ХМАПО в письмовій формі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 2.2. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

 Обов’язковою є атестація з української мови.

 2.3. Атестація проводиться у строки, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України. Медичний коледж ХМАПО забезпечує своєчасне завершення вивчення студентами загальноосвітніх предметів.

 2.4. Порядок проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання визначається Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

 Зміст і терміни проведення атестації в навчальному закладі затверджуються директором коледжу.

 Завдання для проведення атестації укладаються Медичним коледжем відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, що затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно.

 2.5. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.

 2.6. Оцінки за атестацію заносяться до протоколу державної підсумкової атестації (у разі її проведення в навчальному закладі) за формою, наведеною у додаткудо цього Положення, та відповідної документації навчального закладу, а також виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту, формаякого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

 2.7. Підсумкові бали виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо.

 2.8. Студенти, які одержали під час атестації 1, 2, 3 бали відраховуються з навчального закладу.

 У період з 2018 року по 2019 рік такі студенти мають право повторного складання атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році.

  2.9. Студентам, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього незалежного оцінювання, рішенням педагогічної ради Медичного коледжу ХМАПО та відповідним наказом ректора академії надається право пройти атестацію в наступному році.

 2.10. Студентам, які брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (за умови неучасті через поважні причини в основній сесії з цього навчального предмета), за рішенням педагогічної ради Медичного коледжу ХМАПО та на підставі відповідного наказу ректора академії надається право пройти атестацію в навчальному закладі.

 2.11. Студентам, які не з’явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета під час основної та додаткової сесій через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), за рішенням педагогічної ради Медичного коледжу ХМАПО та на підставі відповідного наказу ректора академії  надається право пройти атестацію у Медичному коледжі ХМАПО.

 

 III. Проходження атестації в навчальному закладі та звільнення від атестації

 3.1. Атестацію у Медичному коледжі з навчальних предметів, з яких у певному році передбачено проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проходять студенти:

 1) які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмету(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до навчального закладу одного з документів або копії таких документів, зазначених у підпункті 1пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837);

 2) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 3) які брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (за умови неучасті через поважні причини в основній сесії з цього навчального предмета), за рішенням педагогічної ради Медичного коледжу та на підставі відповідного наказу ректора академії;

 4) які не з’явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета під час основної та додаткової сесій через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), за рішенням педагогічної ради Медичного коледжу та на підставі відповідного наказу ректора академії.

 2. Від проходження атестації звільняються студенти, які:

 1) перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18-1Закону України «Про відпустки». Таким студентам необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:

 довідку, видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

 заяву студентів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

 2) проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, що ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки України.

 Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради Медичного коледжу ХМАПО, на основі якого видається наказ ректора академії.

 3. Студентам, звільненим від атестації відповідно до пункту 2 цього розділу, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту за атестацію робиться запис: «звільнений(а)».

 

 IV. Державні атестаційні комісії для проведення атестації у Медичному коледжі ХМАПО

 4.1. Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах не пізніше ніж за два тижні до початку атестації у складі:

 голови комісії (директор Медичного коледжу або його заступник);

 членів комісії (два викладачі, один з яких викладає цей предмет, другий - викладач відповідної циклової комісії).

 4.2. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає  у цій групі предмет, з якого проводиться атестація.

 За наявності паралельних груп у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета.

 4.3. Голова та члени комісій є відповідальними за дотримання порядку проведення атестації та об’єктивність її оцінювання.

 4.4. Розклад роботи комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується заступником директора з навчальної роботи і доводиться до загального відома не пізніше ніж за місяць до початку атестації.

 4.5. До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Списки студентів, допущених до її складання, подаються комісії завідувачем відділення.

 4.6. Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова та члени комісії.

 4.7. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в навчальному закладі три роки.

 4.8. Втручання у проведення атестації та у визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

 4.9. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації У Медичному коледжі ХМАПО покладається на директора коледжу.

 

 V. Подання та розгляд апеляцій

 5.1. Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

 5.2. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації в Медичному коледжі ХМАПО створюються апеляційні комісії з кожного предмета.

 Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються ректором академії.

 Апеляційну заяву подають студенти коледжу особисто.

 5.3. Зауваження й пропозиції щодо процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації У Медичному коледжі ХМАПО можуть подаватися до апеляційної комісії протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.

 5.4. Матеріали атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.

 5.5. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви приймає такі рішення:

 ·        відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав (порушення процедури проведення та оцінювання) для зміни результату;

 ·        задовольнити апеляційну заяву.

 У разі задоволення апеляційної заяви апеляційною комісією приймається рішення щодо зміни оцінки за атестацію.

 Результати розгляду апеляції оформлюються відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка.

 5.6. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ

КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

Атестація випускників - молодших спеціалістів Медичного коледжу ХМАПО  здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положенням про органі зацію освітнього процесу в Медичному коледжі ХМАПО» та Наказом МОЗ України №251 від 14.08.98 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів  фахівців  з  вищою  освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"» зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за N 563/3003І.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

1.2. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

1.3. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи).

1.4. Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності (напряму підготовки).

1.5. Строк повноважень комісій становить один календарний рік.

1.6. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю комісій здійснює ректор академії.

1.7. Завданнями комісій є:

 • комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР);
 • прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою з урахуванням рекомендації циклової;
 • розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки (спеціальності).

1.8. Атестація випускників коледжу здійснюється у  формі комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 223  «Медсестринство», який включає ü тестову теоретичну підготовку з дисциплін:

-         медсестринство в хірургії

-         медсестринство в педіатрії

-         медсестринство в акушерстві

-          медсестринство в гінекології

-         медсестринство в інфектології

-         медсестринство у внутрішній медицині

-         медсестринство в онкології

-         медсестринство в сімейній медицині

-         медсестринство в неврології

-         медсестринство в психіатрії та наркології

-         громадське здоров’я та громадське медсестринство

-         анестезіологія та реаніматології

-         основи охорони праці та охорона праці в галузі.

ü  практичну підготовку  з дисциплін:

-         медсестринство в хірургії

-         медсестринство в педіатрії

-         медсестринство у внутрішній медицині

-         основи охорони праці та охорона праці в галузі.

1.7. Студенти, для яких передбачена атестація, забезпечуються програмою державного екзамену не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.

ІІ. Порядок комплектування комісії.

Обов’язки голови, членів та секретаря Державної екзаменаційної комісії

2.1. Державна екзаменаційна комісія створюється щороку у складі голови та членів  комісії. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох комісій з одної спеціальності.

2.2. Головою Державної екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою Державної екзаменаційної комісії може призначатись науково-педагогічний (педагогічний) працівник зі спеціальності, який не є працівником Медичного коледжу ХМАПО.

Одна й та сама особа може бути головою екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.

Голова Державної екзаменаційної комісії зобов’язаний:

·        ознайомити всіх членів Державної екзаменаційної комісії з їх правами та обов’язками;

·        довести до членів Державної екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги щодо  атестації студентів, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи екзаменаційної комісії, особливості організації та проведення  екзамену;

·        забезпечити роботу Державної екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого розкладу;

·        обов’язково бути присутнім на проведенні екзамену, на засіданнях Державної екзаменаційної комісії під час обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присвоєння ОКР, професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів державного зразка або відмову в їх видачі;

·        розглядати звернення студентів з питань складання екзамену та приймати відповідні рішення;

 ·        контролювати роботу секретаря державної комісії щодо підготовки необхідних документів;

 ·        складати звіт про результати роботи Державної екзаменаційної комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати директору коледжу ХМАПО.

 2.3. Заступником голови Державної екзаменаційної комісії (за необхідності) можуть призначатися: директор Медичного коледжу, заступник директора, завідувач відділенням  або один із членів екзаменаційної комісії.

 2.4. До складу Державної екзаменаційної комісії входять:

 ·        директор Медичного коледжу та (або) заступник директора з навчальної роботи;

 ·        завідувач відділення;

 ·        викладачі профілюючих відділень, голови циклових комісій;

 ·        фахівці з відповідних видів виробничої діяльності, представники галузевих об’єднань роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів, інших вищих навчальних закладів.

 2.5. Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора академії не пізніше ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії.

 Кількість членів Державної екзаменаційної комісії становить не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів державної комісії може бути збільшено до шести осіб).

 Засідання екзаменаційної комісії оформляються протоколами.

 У протоколах відображаються оцінка, отримана студентом під час державної атестації, рішення державної комісії про присвоєння студенту освітнього рівня, кваліфікації за відповідним напрямом підготовки, спеціальністю та ОКР, а також інформація про видачу йому диплома (диплома з відзнакою).

 2.6. Секретар Державної екзаменаційної комісії призначається наказом ректора академії з числа працівників колежу і не є членом екзаменаційної комісії. Секретар Державної екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів.

 До початку роботи Державної екзаменаційної комісії секретар повинен:

 ·        отримати бланки протоколів засідання екзаменаційної комісії;

 ·        підготувати відомість результатів успішності тестування студентів зі спеціальності;

 ·        отримати супровідні документи (накази, розпорядження, подання голови екзаменаційної комісії, відомості про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи екзаменаційної комісії.

 Під час роботи Державної екзаменаційної комісії секретар:

 ·        доводить до відома голови і членів екзаменаційної комісії інформацію, що стосується її роботи;

 ·        веде протоколи засідань екзаменаційної комісії.

  Після засідання Державної екзаменаційної комісії секретар екзаменаційної комісії:

 ·        передає керівництву відділення оформлені протоколи.

  

ІІІ. Організація і порядок роботи Державної екзаменаційної комісії

 3.1. Державні екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів підготовки та спеціальностей, затверджується ректором академії і доводиться до випускових відділень до початку навчального року.

 Розклад роботи кожної Державної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою екзаменаційної комісії, готується відповідним відділенням, подається до навчального відділу, де складається загальний розклад роботи екзаменаційних комісій, який затверджується директором Медичного коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення екзаменів.

 3.2. Не пізніше ніж за один день до початку  екзаменів завідувачем випускаючого відділення до екзаменаційної комісії подаються:

 ·        наказ (витяг з наказу) Медичного коледжу про затвердження персонального складу екзаменаційної комісії з напряму підготовки (спеціальності);

 ·        розклад роботи екзаменаційної комісії;

 ·        списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання екзаменаційної атестації;

  ·        зведена відомість, завірена завідувачем відділення про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, практик тощо протягом усього строку навчання;

 ·        залікові книжки студентів, допущених до складання атестації;

 ·        результати наукової (творчої) роботи студентів, допущених до складання атестації;

 ·        екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми  (комплексного кваліфікаційного) екзамену;

 ·        рекомендація випускової циклової комісії.

 При складанні екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену до екзаменаційної комісії додатково подаються:

 ·        програма екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену;

 ·        критерії оцінювання відповідей студентів;

 ·        комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань;

 ·        варіанти правильних відповідей (при тестовій формі);

·        перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання у ході екзамену.

 Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання подаються голові екзаменаційної комісії.

  До  Державної екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника: друковані статті, заяви на патент, патенти.

 3.3. Складання екзаменів  проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови екзаменаційної  комісії.

  З метою перевірки теоретичної і практичної підготовки студентів екзамен у Медичному коледжі проводиться у два етапи:

Ø Комплексний (тестовий) екзамен з медсестринства «Крок-М», що здійснює Центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я України;

Ø Практичне медсестринство.

3.4. Завідувач відділенням готує бланки протоколів засідань екзаменаційної комісії для кожної екзаменаційної комісії в кількості, що відповідає нормам на один день захисту.

 Після проведення захисту секретар екзаменаційної комісії передає бланки протоколів завідувачу відділення, який формує справу (зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки, підписує у директора Медичного коледжу та скріплює печаткою) відповідно до вимог інструкції з діловодства та передає її секретарю екзаменаційної комісії.

 Усі розділи протоколів повинні бути заповнені.

 Протокол підписують голова та члени Державної екзаменаційної комісії, що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

 Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання  екзаменів, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення Медичного коледжу, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член  екзаменаційної  комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.

3.8. Студентам, які успішно склали екзамени, відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюються відповідний освітній рівень, кваліфікація. На підставі цих рішень Медичний коледжем видається наказ про випуск, у якому зазначається відповідний освітній рівень, кваліфікація, протокол екзаменаційної комісії та номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.

 

IV. Підбиття підсумків роботи Державної екзаменаційної комісії

4.1. Оцінки з усних екзаменів оголошуються головою екзаменаційної комісії в день їх складання. 

4.2. За підсумками діяльності екзаменаційної комісії голова екзаменаційної комісії складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

 У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і характеристика знань, умінь та компетентностей випускників. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії тощо. У ньому даються пропозиції щодо:

 ·        поліпшення якості підготовки фахівців;

 ·        усунення недоліків в організації проведення  екзаменів;

  ·        надання випускникам відповідного ОКР.

 4.3. Звіт про роботу Державної екзаменаційної комісії після обговорення на її заключному засіданні подається директору Медичного коледжу в двох примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи екзаменаційної комісії.

 4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації Державної екзаменаційної комісії обговорюються на засіданнях випускаючих циклових комісій та педагогічної ради Медичного коледжу.

 

V. Робота апеляційної комісії

5.1. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав випускників Медичного коледжу ХМАПО і вповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення спірних питань.

Комісія створюється у складі Голови та членів апеляційної комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання єдина, незалежно від кількості екзаменаційної комісій за цією спеціальністю. Комісія здійснює свою роботу у період роботи державної комісії.

5.2. Головою комісії призначається заступник директора, завідувач відділення, або  висококваліфікований педагогічний працівник. Голова комісії затверджується ректором  академії.

5.3. До роботи апеляційної комісії залучаються експерти (висококваліфіковані педагогічні працівники дисциплін, з яких складалися екзамени).

5.4. Комісія розглядає апеляції випускників з питань порушення процедури проведення екзамену, що могло негативно вплинути на оцінку екзаменаційної комісії.

Комісією не приймаються апеляції з питань змісту й структури білетів, а також пов'язаних з порушенням випускником правил з проведення державного екзамену або захисту дипломних проектів (робіт).

5.5. Апеляція подається у день державного екзамену безпосередньо Голові апеляційної комісії (при його відсутності – заступнику голови або ректору, заступнику директора, завідувачу відділення Медичного коледжу ХМАПО).

5.6. Заява про апеляцію складається у двох примірниках:

- один передається в комісію,

- інший, з позначкою особи, що прийняла апеляцію, про прийняття її на розгляд у комісію, залишається у випускника.

5.7. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі. У випадку затримки розгляду апеляції Голова апеляційної комісії повинен проінформувати про це Голову державної атестаційної комісії.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок перезарахування навчальних дисциплін

та визначення академічної різниці

 

 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

          1.1. Положення про порядок пере зарахування навчених дисциплін та визначення академічної різниці (далі – Положення) у Медичному коледжі Харківської медичної академії післядипломної освіти розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту, «Про відпустки»; «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого Наказом Міністертства освіти України від 15.07.1996 р. № 245.

         1.2. Дане Положення визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для вступників усіх форм навчання, які:

-   переводяться з інших ВНЗ;

-   бажають продовжити навчання на наступному освітньо- кваліфікаційному рівні або паралельно (одночасно) навчатися на двох напрямах (спеціальностях);

-   продовжують навчання після соціальної  відпустки;

-    поновлюються на навчання після відрахування.

Виконання Положення є обов’язковим для керівного та викладацького складу МК ХМАПО.

     Це Положення розповсюджується на всі навчальні підрозділи МК ХМАПО (відділення, ЦМК).

     Академічні розходження навчальних планів включають академічну різницю та академічні розбіжності з дисциплін.

     Академічна різниця з дисциплін – це перелік дисциплін навчального плану за попередні сесії, які особа, що бажає продовжити навчання, не вивчала.

      Академічна розбіжність з дисципліни – це різниця за обсягом (менша кількість навчальних годин), формою підсумкового контролю (залік – замість екзамену чи звичайний залік – замість диференційованого) або за змістом між дисципліною, з якої особа атестована раніше, і відповідною їй дисципліною чинного навчального плану. Мінімальна різниця в обсязі дисципліни, яка викликає академічну  розбіжність  –  18  навчальних  годин (0,5 кредиту).

      Зміна назви дисципліни без зміни обсягу, форми підсумкового контролю і змісту за наявності мотивованого висновку відповідної кафедри чи методичної комісії факультету відповідного напряму (спеціальності) академічним розходженням не вважається і має бути пере зарахованою деканом факультету у відповідності до вимог цього Положення.

 

2.     ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого вищим навчальним закладом.

   Перезарахування навчальних дисциплін здійснює завідувач відділенням факультету на підставі рекомендації голови відповідної ЦМК.

    Голова ЦМК, вивчивши документи студента (заяву студента про перезарахування дисциплін та довідку про здобуту освіту), надає пропозиції завідувачу відділення щодо:

 • можливості перезарахування навчальних дисциплін;

 • наявності   академічної   розбіжності   дисциплін    та   необхідності додаткової атестації за окремими темами;

 • неможливості перезарахування навчальних дисциплін.

  Рішення про перезарахування навчальних дисциплін  приймається за таких умов:

 • наявності академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту, виданих ліцензованим (акредитованим) вищим навчальним закладом України;
 • якщо при порівнянні навчального плану напряму (спеціальності) та вищезазначених документів інших ВНЗ назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю;
 • якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістовна частина та вимоги до знань, умінь і навичок студента;
 • якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення нормативної дисципліни, не менший, ніж передбачений затвердженою у встановленому порядку освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності;
 • якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю по цій дисципліні;
 • дисципліни, у яких  підсумковий контроль відбувався у формі заліку пере зараховуються з оцінкою – 3 «задовільно».

    При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань студентів. Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або оцінок з декількох дисциплін, то вступнику виставляється середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни (додаток 1).

      Студентам, які мали академічну розбіжність, після додаткової атестації за окремими темами, дисципліна перезараховуються із середньозваженою оцінкою успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни (додаток 1).

     Рішення      про      перезарахування     навчальних     дисциплін оформлюється наказом по академії. Копія наказу  підшивається в особову справу студента.

         Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни та перездати її після повторного вивчення згідно порядку складання академічної різниці.

         Студенту видається залікова книжка з проставленими в ній перезарахованими дисциплінами і відповідними оцінками згідно з робочим навчальним планом спеціальності, яка заповнюється завідувачем відділення та засвідчується його особистим підписом.

До навчальної картки студента вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин, оцінка, підстава про перезарахування (наказ).

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

        Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін  здійснює завідувач відділення на підставі співставлення диплома про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або академічної довідки з навчальним планом відповідного напряму підготовки (спеціальності), враховуючи рекомендації голови відповідної ЦМК.

 

4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

     4.1. Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається деканом відповідно до п. 1.4.5. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти.

      4.2. Основною формою вивчення навчального матеріалу при ліквідації академічної різниці є самостійна робота претендента.

    4.3. ЦМК, за якими закріплено дисципліни, що становлять академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки і рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень консультативної допомоги і об’єктивний підсумковий контроль знань.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

    Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

    Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи коледжу в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками.

    Остаточне рішення про терміни та умови ліквідації студентами академічної різниці встановлюється наказом ректора академії.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ СТУДЕНТІВ

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ  ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      Положення про навчальну дисципліну студентів Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі – Положення) розроблене для унормування вимог до навчальної дисципліни студентів Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти з урахуванням таких нормативних документів:

·  Закону України „Про освіту”;

·  Закону України „Про вищу освіту”;

·  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 р. № 427/1452;

·  Правил внутрішнього розпорядку Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти;

·  Положення «Про Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти».

   Навчальна дисципліна студентів Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі – Коледж) полягає в обов’язковому і неухильному виконанні ними своїх обов’язків, визначених названими вище нормативними документами.

У Коледжі навчальна дисципліна студентів ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні ними своїх навчальних обов’язків і є необхідною умовою організації ефективного освітнього процесу, високої якості навчання. Вона забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінного ставлення до навчання.

      Навчальна дисципліна студента регламентується навчальним планом підготовки фахівців відповідної спеціальності Коледжу, робочим навчальним планом підготовки фахівців відповідної спеціальності Коледжу, графіком освітнього процесу, освітніми програмами, індивідуальним навчальним планом студента за відповідною спеціальністю та розкладом навчальних занять.

До порушників навчальної дисципліни вживаються заходи громадського та дисциплінарного впливу.

 

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

      Згідно зі статтею 52. „Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів” Закону України „Про освіту” обов'язками студентів є:

·   додержання законодавства, моральних, етичних норм;

·   систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

·   додержання Положення Про Коледж, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

     Згідно зі статтею 63. „Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах” Закону України „Про вищу освіту” студенти Коледжу, крім виконання обов’язків, передбачених статтею 52 Закону України „Про освіту”, зобов’язані:

·  виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

·  виконувати вимоги освітньої програми.

 

ІІІ. ВИДИ ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ

За сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науково-дослідній роботі, культурно-освітній та спортивній діяльності, громадському житті Коледжу встановлюються такі види заохочення студентів:

·   оголошення подяки;

·   нагородження грамотою;

·   занесення на Дошку пошани відмінників навчання;

·   нагородження пам’ятним подарунком;

·  нагородження грошовою премією;

·  призначення іменних стипендій;

·  переведення на навчання за рахунок коштів державного бюджету за наявності вакантних місць.

Заохочення оголошується наказом ректора Академії і директора Коледжу та  доводиться до відома студентів. Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЗА ПОРУШЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ПОРУШНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    За порушення студентами Коледжу навчальної дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання ними своїх обов’язків без поважних причин, спричиняє застосування дисциплінарних стягнень.

За порушення студентом навчальної дисципліни до нього може бути застосований  одна з таких форм дисциплінарного стягнення:

·  зауваження;

·  догана;

·  відрахування з коледжу.

    Порядок накладання дисциплінарного стягнення встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та цим Положенням.

  До застосування дисциплінарного стягнення з порушниками навчальної дисципліни проводиться комплекс виховних заходів педагогічними працівниками, кураторами академічних груп студентів, завідувачем відділення, заступниками директора, директором, керівниками органів студентського самоврядування.

   Вони, зокрема, з’ясовують причини, що призвели до порушення студентом навчальної дисципліни та проводять такі виховні заходи:

1.  За епізодичні запізнення на заняття, дрібні порушення навчальної дисципліни на заняттях, поодинокі пропуски навчальних занять, виконання не в повному обсязі завдань, визначених для самостійної роботи, студента інформують про можливі наслідки при подальшому порушенні навчальної дисципліни.

2.  За пропуски від 24 до 48 годин навчальних занять без поважних причин, регулярне невиконання завдань, визначених педагогічними працівниками для самостійної роботи, невиконання в терміни, визначені графіком освітнього процесу, передбачених робочим навчальним планом та робочими програмами навчальних дисциплін модульних контрольних робіт, тощо студента попереджають про можливість оголошення догани, недопущення до екзаменаційної сесії, застосування інших виховних заходів, у тому числі:

·  проведення виховної бесіди та взяття на особливий контроль навчання студента куратором академічної групи;

·  проведення виховної бесіди зі студентом завідувачем відділення;

· направлення листа-повідомлення батькам студента щодо порушення ним навчальної дисципліни з проханням провести виховну роботу;

· винесення студенту наказом директора коледжу та ректора академії за поданням завідувача відділення догани за порушення навчальної дисципліни із занесенням до його особової справи.

    Якщо після проведених заходів студент продовжує порушувати навчальну дисципліну, в тому числі має кількість пропусків навчальних занять без поважних причин більше 48 годин, з ним можуть проводитись такі виховні заходи:

· винесення студенту наказом директора за поданням завідувача відділення догани за порушення навчальної дисципліни із занесенням до його особової справи або відрахування його з Коледжу;

·  направлення листа-повідомлення батькам студента щодо продовження ним порушення навчальної дисципліни з проханням терміново з’явитися до завідувача відділення та з попередженням про можливе відрахування студента з Коледжу;

· проведення виховної роботи зі студентом на засіданні випускової ЦМК або Педагогічної ради коледжу, які мають право надати завідувачу відділення рекомендацію про порушення перед адміністрацією Коледжу питання щодо оголошення студенту догани або відрахування його з Коледжу за порушення навчальної дисципліни.

 

V. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТА КОЛЕДЖУ ЗА ПОРУШЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

        З урахуванням статті 46. Закону України «Про вищу освіту» «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», пункту 14 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. №245 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 р. студент може бути відрахований з Університету:

1. За невиконання робочого навчального плану підготовки фахівців відповідної спеціальності Коледжу, графіку освітнього процесу в межах встановленого терміну, в тому числі за неуспішність за результатами поточного контролю, в разі не допуску до семестрового контролю (екзаменів) із трьох і більше навчальних дисциплін.

2. За академічну неуспішність:

    У випадку отримання під час семестрового контролю трьох і більше незадовільних оцінок („неатестовано”).

    У випадку отримання незадовільної оцінки з однієї навчальної дисципліни після трьох спроб ліквідації академічної заборгованості (2 рази викладачеві і третій раз комісії; комісія з ліквідації академічної заборгованості створюється в тому випадку, коли студент двічі отримав незадовільну оцінку при складанні екзамену / диф.заліку викладачеві).

     У випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлені терміни. Терміни ліквідації академічної заборгованості встановлюються - протягом 1 місяця від початку нового навчального року;

     У випадку отримання оцінки „незадовільно” за результатами атестації здобувачів вищої освіти, неявки на атестацію здобувачів вищої освіти з неповажної причини.

    За незадовільну оцінку за виробничу практику: не виконав програму практики без поважних причин, не подав звіт про проходження практики у встановлений термін або отримав незадовільну оцінку під час захисту звіту про практику.

3. За пропуски занять без поважних причин:

    За неявку студента на заняття впродовж 10 днів від початку навчального семестру.

    У випадку, коли студент, який приступив до занять на початку навчального семестру, впродовж 10 днів у семестрі не з’являвся на заняття та не інформував завідувача відділення про поважні причини своєї відсутності.

     Якщо студент за семестр пропустив 48 і більше академічних годин без поважних причин.

     У зв’язку з невиходом з академічної відпустки впродовж 10 днів після її завершення.

4.  За порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання, у тому числі в частині оплати за навчання (для студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб: заборгованість понад 20 днів після закінчення терміну оплати, передбаченого договором на навчання студента, або після закінчення терміну наданої відстрочки з оплати навчання).

5.  За повторне порушення протягом року Правил внутрішнього розпорядку Коледжу та Правил внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Коледжу після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани (за погодженням із профспілковим комітетом студентів Коледжу).

6.  За одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку Коледжу, визначених у Положення Про Коледж, Правилах внутрішнього розпорядку Коледжу, Правилах внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку Коледжу, інших нормативних документах, що прийняті в Коледжі та не суперечать чинному законодавству України (за погодженням із профспілковим комітетом студентів Коледжу).

       Грубим порушенням є порушення, що призвело до значного відхилення від нормальної організації освітнього процесу, соціально-побутового обслуговування працівників та осіб, які навчаються Коледжі. До грубих порушень відносяться, зокрема такі:

·  поява на території Коледжу у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння, розпивання алкогольних напоїв;

·  навмисне знищення, пошкодження або крадіжка майна, документів Коледжу або особистого майна громадян;

·  порушення правил роботи в комп’ютерних мережах Коледжу;

·  вживання ненормативної лексики на території Коледжу;

·  образливі дії по відношенню до педагогічних працівників, інших працівників, осіб, які навчаються в Коледжу;

·  порушення санітарно-гігієнічних правил, заходів пожежної безпеки;

·  подання фальшивих документів або завідомо неправдивих відомостей, пов’язаних з організацією та здійсненням освітнього процесу; підробка (фальсифікація) навчальних документів, результатів поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти;

·   некоректне запозичення інтелектуальної власності, навчальних та наукових  матеріалів (плагіат);

·   хуліганство тощо.

7.  За здійснення аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання в студентському колективі Коледжу.

8.  За вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу влади, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

9.   В інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

10. Відрахування студентів з Коледжу здійснюється за погодженням з органами студентського самоврядування.

11. Відрахування студентів-сиріт та неповнолітніх студентів з Коледжу здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади та з обов’язковим інформуванням батьків (опікунів).

 

VІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ НАКАЗУ ПРО НАКЛАДЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА СТУДЕНТА,

ЯКИЙ ПОРУШИВ НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

1.  Оголошення догани студенту, відрахування студента з Коледжу за порушення навчальної дисципліни здійснюється наказом ректора академії та директора Коледжу за поданням завідувача відділення. У наказі зазначається причина накладення стягнення (не вийшов з академічної відпустки в установлений термін, не відвідував навчальних занять впродовж 10 календарних днів, пропустив 48 і більше аудиторних занять без поважних причин тощо).

2.  До видання наказу про накладення стягнення на студента за порушення навчальної дисципліни завідувач відділення повинен зобов’язати студента дати пояснення в письмовій формі про причини вчиненого порушення. Відмова студента від надання пояснення у письмовій формі не перешкоджає застосуванню стягнення, в тому числі й відрахуванню студента з Коледжу. У разі відмови студента надати пояснення у письмовій формі завідувач відділення складає акт за підписом не менше трьох осіб, у т.ч. керівника академічної групи, які були свідками цього факту.

3.  У разі неможливості отримання від студента пояснень у письмовій формі щодо причин порушення навчальної дисципліни через невідвідування ним навчальних занять завідувач відділення надсилає студенту за місцем проживання рекомендований лист з письмовим попередженням про можливе дисциплінарне стягнення з вимогою впродовж 12 календарних днів з’явитися до адміністрації Коледжу для надання пояснення у письмовій формі щодо вчиненого порушення. Якщо впродовж 12 календарних днів з часу відправлення рекомендованого листа з письмовим попередженням студент не з’явився до адміністрації Коледжу, завідувач відділення  готує проект наказу про відрахування студента за втрату зв’язків з Коледжем.

4.  Коледжу впродовж трьох календарних днів з моменту видання наказу про оголошення студенту стягнення за порушення навчальної дисципліни ознайомлює його (під підпис) з цим наказом. Якщо студент відмовляється ставити підпис про те, що він ознайомився з наказом, складається відповідний акт за підписом, як правило, трьох осіб.

5.  У разі неможливості ознайомити студента впродовж трьохденного строку з наказом про оголошення йому стягнення за порушення навчальної дисципліни через відсутність його на навчальних заняттях завідувач відділення  надсилає студенту рекомендований лист з копією відповідного наказу за адресою, вказаною в особовій справі студента.

Дата відрахування студента з Коледжу, вказана в наказі, є датою розірвання договору про навчання студента.