Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Стипендіальне забезпечення

ПРАВИЛА

призначення академічних стипендій

студентам Медичного коледжу

Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

Загальні питання

 

1. Правила призначення академічних стипендій у Медичному коледжі ХМАПО розроблені відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 зі змінами).

  Дія цих Правил поширюється на студентів денної форми навчання (далі — студенти), які навчаються у Медичному коледжі ХМАПО за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

  2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Студентам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах Медичного коледжу ХМАПО, призначення і виплата академічної стипендій  здійснюються згідно з цими Правилами, з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора академії.

3. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

4. Особам, визначеним пунктом 1 цих Правил, призначаються:

1) академічні стипендії за результатами навчання у Медичному коледжі ХМАПО;

2) соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора академії утворюються стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять ректор академії, директор Медичного коледжу, представники фінансових підрозділів, завідувач відділення, представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації студентів коледжу. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами,  Статутом ХМАПО та Положенням про Медичний коледж ХМАПО.

За поданням стипендіальної комісії ректор ХМАПО затверджує наказом реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій.

Засідання стипендіальної комісії Медичного коледжу ХМАПО відбувається за потребою, але не менше двох разів на рік. Засідання вважається дійсним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості її членів.  Кожне засідання оформлюється протоколом. Рішення стипендіальної комісії Медичного коледжу ХМАПО ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у пункті 1 цих Правил стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їй виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу Медичного коледжу ХМАПО стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

7. У разі коли студент має право а безоплатне харчування, але Медичний коледж ХМАПО не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Медичного коледжу ХМАПО.

8. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора академії, в межах коштів, передбачених у кошторисах Медичного коледжу ХМАПО, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Медичного коледжу ХМАПО.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

9. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у встановленій чинними нормативно-правовими актами сумі.

10. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у Медичному коледжі ХМАПО, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з навчальним закладом за основним місцем навчання, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

Академічні стипендії у Медичному коледжі ХМАПО

11. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у абзаці другому пункту 1 цих Правил, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності, успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

12. Медичний коледж ХМАПО у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.

Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні Медичного коледжу ХМАПО за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Медичного коледжу ХМАПО. Рішенням директора коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості*, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил . У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості*, не здійснюється.

Порядок формування рейтингу у Медичному коледжі ХМАПО    (Додаток 1)  визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, на підставі примірного порядку формування рейтингу затвердженого МОН України .

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Медичного коледжу ХМАПО. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю  у Медичному коледжі ХМАПО;

навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчальної дисципліни за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

до рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів, ніж визначена у Медичному коледжі ХМАПО межа незадовільного навчання. Рішенням  директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни.

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Педагогічна рада Медичного коледжу ХМАПО з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Медичним коледжем ХМАПО у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей  ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним  замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю  станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Медичного коледжу ХМАПО.

13. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання у Медичному коледжі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цих Правил, здійснюється:

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату Медичним коледжем ХМАПО за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр,  протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату Медичним коледжем ХМАПО за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення студента до Медичного коледжу ХМАПО за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання студента за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у студента академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого, після повернення особи, семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю у Медичному коледжі ХМАПО.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю у Медичному коледжі ХМАПО студент не має академічної заборгованості*,  питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на загальних підставах.

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

14. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу п’ятнадцятого  пункту 12 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Медичного коледж ХМАПО, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу шістнадцятого  пункту 12 цих Правил.

15. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 14 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

 

 
 

 

 

 

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчальної дисципліни набрала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчальної дисципліни особа отримала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання.

** Абзац тринадцятий пункту 12 цього Порядку застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

 

 

 

Додаток 1

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів Медичного коледжу ХМАПО

для призначення академічних стипендій

 

1. Порядок формування рейтингу успішності у Медичному коледжі ХМАПО (далі - Порядок) є складовою Правил призначення стипендій у Медичному коледжі ХМАПО відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).

Академічні стипендії в підвищеному розмірі призначаються:

студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні.

2. Цей Примірний порядок не стосується призначення академічних стипендій особам, які є іноземцями і навчаються у вищих навчальних закладах України згідно з угодами про міжнародну академічну мобільність, виплата стипендій яким може здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

3. Медичний коледж ХМАПО має право відступити від положень цього Порядку і врегулювати відповідні питання самостійно за умови дотримання положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

4. Формування академічного рейтингу здійснює комісія у складі:

заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділенням, голова Ради студентського самоврядування. Головою комісії є директор Медичного коледжу ХМАПО.

5. Медичний коледж ХМАПО розраховує обсяг коштів, необхідних для забезпечення виплати академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Медичному коледжу ХМАПО у встановленому порядку;

затвердженого директором Медичного коледжу ХМАПО реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора Медичного коледжу ХМАПО протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій;

необхідності здійснювати індексацію академічних стипендій у встановленому законодавством порядку;

інших визначених законодавством випадків.

5. Помісячний обсяг коштів, затверджений Медичному коледжу ХМАПО у встановленому порядку, повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому згідно з пунктом 13 Порядку ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а також, студентів, які відповідно до законодавства мають право на отримання академічних стипендій одночасно з соціальними;

за особливі успіхи у навчанні, що засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі та після поновлення в установленому порядку на навчання на строк до місяця завершення першого після поновлення на навчання семестрового контролю включно або завершення навчання - у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Правил;

особам, які є іноземцями, навчаються у вищих навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів, у разі якщо такими документами передбачена виплата академічних стипендій.

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому цього пункту, повинен забезпечувати здійснення індексації академічних стипендій у встановленому законодавством порядку, та виплату академічних стипендій в інших визначених законодавством випадках.

6. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, курсантам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць.

7. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів, курсантів, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю і набувають право на призначення академічної стипендії на строк до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Педагогічна рада Медичного коледжуХМАПО у встановленому законодавством порядку визначає:

загальний ліміт стипендіатів - відсоток стипендіатів, яким призначається академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового бала (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) - однаковий для всіх курсів та спеціальностей;

ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала, - може бути різним для курсів та спеціальностей;

ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Медичного коледжу ХМАПО.

8. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному курсі за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до пункту 7 Порядку, на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для студентів першого року навчання).

Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо встановлення єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які навчаються на різних курсах за певною спеціальністю, якщо такі особи навчаються за однаковими навчальними планами.

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному курсі за певною спеціальністю  встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному курсі за певною спеціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності.

9. В межах коштів, затверджених Медичному коледжу ХМАПО на виплату академічних стипендій, стипендіальна комісія може приймати рішення про збільшення раніше встановлених лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту стипендіатів).

10. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для призначення академічних стипендій до підведення підсумків першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

11. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри складаються за результатами останнього семестрового контролю на курсі і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), звітів з практики з урахуванням участі у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів), а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою Медичного коледжу ХМАПО не пізніше початку семестру.

12. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються за певною спеціальністю (напрямом підготовки) та курсі за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни, звіт з практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту 5 Порядку;

виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) за поточні навчальний рік, навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного семестру та спеціальності (напряму підготовки).

13. Рейтинговий бал студента, курсанта розраховується за формулою:

 

де: а - максимальна оцінка за навчальні досягнення (90 < а < 100), що визначається Порядком формування рейтингу успішності у Медичному коледжі ХМАПО;

к1 - додатній ваговий коефіцієнт 1 -ї дисципліни (навчального предмета), практики;

О1 - підсумкова оцінка студента, курсанта з 1 -ї дисципліни (навчального предмета), практики;

К = к1 + к2 +... + кп - сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів),  практик; де к1=1 для базових медичних дисциплін, к2=2 для клінічних дисциплін (Медсестринство І та Медсестринство ІІ), к3=3 для профілюючих клінічних дисциплін.

О - максимально можлива оцінка з дисципліни за шкалою оцінювання Медичного коледжу ХМАПО;

b = 100 - а - додатковий бал за участь у науковій діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності (0 < b <10) .

Для розрахунку додаткового балу b використовуються досягнення, що враховуються в рейтингу і не належать до показників успішності у навчанні, а також надаються бали за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

 

Таблиця розрахунку балу b.

Напрямок роботи

Бал

1.       

Наукова діяльність

(оцінює голова ЦМК, враховуються  наукові публікації, участь у наукових конкурсах та конференціях, науково-дослідних роботах тощо)

0-4

2.       

Громадське життя

(оцінює Рада студентського самоврядування)

0-3

3.       

Творча та спортивна діяльність (оцінює керівник групи)

0-3

 

Якщо сума балів студента за участь у науковій діяльності, громадському житті, творчій та/або спортивній діяльності перевищує визначене Медичним коледжем ХМАПО максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

14. Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія.

15. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

 

ПРАВИЛА

призначення соціальних стипендій студентам

Медичного колледжу Харківської медичної академії

післядипломної освіти

 

1. Правила призначення соціальних стипендій у Медичному коледжі ХМАПО розроблені відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 зі змінами) та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 (зі сзмінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 81) .

 

          Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у Медичному коледжі ХМАПО за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

  студентів денної форми навчання (далі — студенти).

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам Медичного коледжу ХМАПО, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та  не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження до 23 років навчання, або до закінчення коледжу, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

 

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів коледжу з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;

 

11) студентів  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

 

“Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам , які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення коледжу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цими Правилами ”;

2. Особи, зазначені у пункті 1 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку заяву із зазначенням дати в якій зазначають такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

особи, зазначені у підпункті 1 пункту 1:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 1, — копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 1:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за      формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 1, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 1:

- копію посвідчення учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 1:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 1:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 1, — копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

особи, зазначені у підпункті 9 пункту 1, — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 1, — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 1, — довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними у пункті 1 цих Правил,  за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

3. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 1 цих Правил становить 10—12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожної навчальної дисципліни, отриманих під час семестрового контролю, студенти, відповідно до останнього абзацу  пункту 13 Правил призначення і виплати академічних стипендій студентам Медичного коледжу ХМАПО,  займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 1 цих Правил, за рахунок коштів, передбачених навчальному закладу для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

4. Студентам, які є інвалідами по зору і слуху та які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії збільшується на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

5. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2,3,5,6 пункту 1 цих Правил, мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що коледж невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування коледжу.

Особи, зазначені у підпункті 1пункту 1 цих Правил, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії

6.Уповноважена особа, що визначена керівником Медичного коледжу ХМАПО, приймає документи, передбачені пунктом 2 цих Правил, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії,  особову справу, завірена копія особової справи в  десятиденний строк з дня звернення студента передає до органу соціального захисту населення за місцем знаходження Медичного коледжу ХМАПО.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк, з дня отримання завіреної копії особової справи,  вносить відомості про студента, який має право на отримання соціальної стипендії, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

7. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Студентам , які постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.”

8. Медичний коледж ХМАПО, подає щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення на паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

9. Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця проводять звіряння даних, внесених до списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента, не включає його до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують  Медичний коледж ХМАПО.

Після уточнення даних Медичний коледж ХМАПО, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.

10. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам, інформація про яких пройшла звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У заявках зазначається кількість студентів, яким призначено соціальну стипендію, та загальна сума такої виплати.

Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

11. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 9 цих Правил заявок щодо потреби в коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних держадміністрацій.

Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунок Медичного коледжу ХМАПО.

Для виплати соціальних стипендій Медичний коледж ХМАПО відкриває в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.

Медичний коледж ХМАПО протягом двох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачують соціальну стипендію студентам.

Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається Медичним коледжем ХМАПО до територіальних підрозділів ДФС.

12. Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має право перевіряти Медичний коледж ХМАПО щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної стипендії студентам.

13. На керівника Медичного коледжу ХМАПО покладається обов’язок щодо:

контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;

здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебуванню на повному державному утриманні.

14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених на надання матеріальної допомоги та заохочення студентам Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

1. Цей порядок розроблений відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).

2.  Дія цього порядку поширюється на студентів Медичного коледжу ХМАПО  (далі – студенти), які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

3. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Медичний коледж ХМАПО (далі – навчальний заклад) має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним замовлення за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених в кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

4. Стипендіальна комісія Медичний коледж ХМАПО приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

5. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора академії, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчального закладу, затвердженого у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Медичного коледжу ХМАПО.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

6. Перевагу при наданні матеріальної допомоги мають студенти з числа:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх числа, у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення навчального закладу, а також студентів які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”;

-   осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

-  шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

-   осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

-  осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення навчання , але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

-   дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

-  дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

-  дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

-  дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи;

-  студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

-  осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України.

-  студентів, які мають 3-х і більше дітей.

Матеріальна допомога надається не більше ніж одна стипендія на рік.

7. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, науковій та спортивній діяльності студенти медичного коледжу ХМАПО, за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку, можуть заохочуватись грошовою премією, розмір якої гранично не обмежується.