Медичний коледж ХМАПО

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення про медичний коледж ХМАПО

Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності підрозділу Харківської медичної академії післядипломної освіти – Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти, координація його роботи та визначення правового положення коледжу в структурі Харківської медичної академії післядипломної освіти

1. Загальні положення

1.1. Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти є структурним підрозділом без права юридичної особи , що створюється на підставі рішення Вченої ради Академії.

Повне найменування українською мовою: Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти.

 

Скорочене найменування: МК ХМАПО.

Повне найменування російською мовою: Медицинский колледж

Харьковской медицинской академии последипломного образования.

 

1.2.У своїй діяльності Коледж керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами ректора, рішеннями Вченої ради Академії та рішеннями Педагогічної ради Коледжу, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3.Коледж працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи, які затверджуються директором Коледжу.

1.4.Організацію роботи Коледжу забезпечує директор, який обирається Вченою радою Академії та призначається і звільняється з неї наказом ректора Академії. Коло повноважень директора та працівників Коледжу визначається посадовими інструкціями та цим Положенням. Організаційна форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників Коледжу затверджується наказом ректора і закріплюється у штатному розписі Академії.

2. Мета діяльності Коледжу

 

2.1 Коледж створено для  провадження освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям ступенів молодшого бакалавра зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» та бакалавра за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська справа», як громадян України так і іноземних громадян, здійснення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 512010102 «Сестринська справа». А також  з метою спеціалізованого вдосконалення післядипломної освіти молодших спеціалістів та бакалаврів у галузі знань 1201 «Медицина», професійної підготовки осіб шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, створення умов для безперервності та наступності освіти,  реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних завдань Міністерства охорони - здоров'я України та Міністерства освіти і науки України.

 

3. Функції Коледжу

 

Основними функціями Коледжу є:

3.1 Навчально-виховна робота з:

3.1.1.Підготовки молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста  зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» (громадян України) на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти шляхом очного навчання, як  за держзамовленням так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.1.2. Підготовки бакалавра за напрямом 6.120101 «Сестринська справа» (громадян України) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальностей “Сестринська справа”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” шляхом очного навчання, як  за держзамовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.1.3.Підготовки молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста  зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» (іноземних громадян) на базі повної загальної середньої освіти шляхом очного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.1.4. Підготовки бакалавра за напрямом 6.120101 «Сестринська справа» (іноземних громадян) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальностей “Сестринська справа”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”  шляхом очного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.1.5.Підвищення кваліфікації молодших бакалаврів та бакалаврів у галузі знань 1201 «Медицина» шляхом як  очного так і очно-заочного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на циклах спеціалізації, удосконалення, тематичного удосконалення та стажування за відповідними комплексними програмами підготовки.

3.1.6. Підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України шляхом очного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.1.7. Розробка навчальних планів і програм, методичних матеріалів, лекцій та навчальних посібників.

3.1.8. Проведення виховної роботи серед суб'єктів навчання Коледжу, основною метою якого є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

         3.1.9. Проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлення творчих зв'язків з кафедрами/цикловими методичними комісіями інших навчальних закладів, науково-дослідними установами; вивчення, підсумовування досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень.

         3.1.10. Організація та методичне забезпечення навчального процесу на кафедрах/циклових методичних комісіях.

         3.1.11.Проведення виробничих нарад з відповідальними за навчальну роботу на кафедрах/циклових методичних комісіях з питань контролю та організації навчального процесу.

         3.1.12. Контрольне відвідування кафедр/циклових методичних комісі1 з метою перевірки їх готовності до навчального року, заключної атестації, тощо.

         3.1.13. Щомісячний аналіз поточної успішності студентів та слухачів курсів.

         3.1.14.Індивідуальна робота зі студентами та слухачами, які мають академічну заборгованість.

         3.1.15.Надання студентам та слухачам можливості відпрацювання пропущених занять.

         3.1.16.Проведення пілотних тестувань студентів з метою підготовки їх до ліцензійного іспиту «Крок-М» та «Крок-Б».

3.1.17.Організація свят та урочистостей, оглядів-конкурсів художньої самодіяльності участь в організації і проведенні спортивно-масової роботи.

                3.2.  Наукова робота та робота з підготовки педагогічних кадрів:

        3.2.1. Видання затверджених МОЗ, МОН України підручників та

методичних посібників.

       3.2.2.        Організація науково-практичних конференцій та студентських олімпіад.

    3.2.3. Підготовка студентів до наукової роботи через студентські наукові гуртки.

4. Обов'язки Коледжу

Основними обов’язками Коледжу є:

        4.1.Забезпечення рівня викладання за фахом, який відповідає

державному стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації.

Провадження освітньої діяльності в межах професійних вимог, робочого навчального плану та графіку навчального процесу як на до дипломному так і на післядипломному навчанні.

4.2   Здійснення в межах чинного законодавства та Статуту Академії управління діяльністю кафедр/циклових методичних комісій коледжу та контингентом студентів і слухачів Коледжу.

4.3     Впровадження організаційного та науково-методичного забезпечення реалізації професійних вимог в навчальному процесі:

-      контроль за реалізацією навчальних планів та програм; вивчення

рівня фахової підготовки;

-      внесення необхідних доповнень та змін в робочі плани та

програми спеціальностей;

-      аналіз поточної та екзаменаційної успішності;

-      контроль за реалізацією кафедрами/цикловими методичними

комісіями вимог до методичного забезпечення навчання.

4.4Забезпечення роботи Педагогічної, Методичної ради Коледжу

та ради з Виховної роботи.

4.5  Представлення інтересів співробітників кафедр/циклових методичних комісій Коледжу та осіб, що навчаються у коледжі на Вченій раді Академії та ректораті. Забезпечення реалізації рішень органів управління Академії на кафедрах/циклових методичних комісіях Коледжу.

4.6  Забезпечення реалізації кадрової політики Академії на кафедрах/циклових методичних комісіях Коледжу:

-      формування резерву на педагогічні посади кафедр/циклових

методичних комісій;

-      залучення  здібних студентів до педагогічної роботи.

4.7  Забезпечення матеріальних та правових підстав навчання студентів та слухачів:

-      забезпечення гуртожитком, дотримання правил внутрішнього

розпорядку.

4.8  Спрямування співробітництва кафедр/циклових методичних комісій та клінічних баз коледжу на реалізацію навчальних планів та програм.

4.9    Забезпечення кафедрами/цикловими методичними комісіями виконання Коледжем освітньої діяльності, виховної та культурно-просвітницької роботи.

4.10    Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

4.11    Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

4.12    Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

4.13    Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.

4.14    Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки та медицини.

         4.15.       Основними обов'язками співробітників Коледжу є забезпечення: вчасного, якісного і повного виконання визначених цим Положенням завдань; суворого дотримання  в  роботі  вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших нормативно-правових актів; дотримання правил внутрішнього розпорядку Академії.

5. Права Коледжу

З метою забезпечення виконання своїх завдань та обов'язків Коледжу надається право:

5.1Брати участь у засіданнях ректорату, колегіальних органах, нарадах, які проводяться в Академії.

5.2Брати участь в обговоренні питань роботи Коледжу.

5.3.Забезпечення необхідних умов для професійної діяльності, захист професійної честі та гідності.

        5.4. Запровадження передових методів викладання навчальних

дисциплін.

5.5. Участі у нарадах, семінарах, конференціях та проведення їх з актуальних питань предметів, що викладаються у Коледжі.

5.6. Здійснення вільного вибору методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів.

5.7. Надавати ректору свої пропозиції щодо поліпшення навчально-методичної, наукової, виховної та кадрової роботи в Коледжу.

5.8.Брати участь у громадському та студентському самоврядуванні Коледжу та Академії.

5.9   Користуватись централізованим матеріально-технічним забезпеченням Академії.

5.10. Користуватись системами зв'язку і комунікацій Академії.

6. Структура Коледжу

        6.1. Структура Коледжу формується  і затверджується Міністерством охорони здоров'я України в установленому чинним законодавством України порядку.

6.1Коледж структурно об'єднує Педагогічну та Методичну раду Коледжу та раду з Виховної роботи, кафедри/циклові методичні комісії з навчальними базами (лабораторіями, кабінетами, навчальним оснащенням тощо).

6.2Коледж у своєму складі має самостійні кафедри/циклові методичні комісії, що здійснюють навчально-методичну та наукову роботу.

7. Управління Коледжем

7.1Управління Коледжем здійснює директор, який обирається Вченою радою Академії строком до 5 років та призначається на посаду і звільняється з посади ректором Академії.

Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам за напрямками роботи.

7.2Посадовий оклад директора встановлюється згідно зі штатним розписом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

7.3Директор самостійно вирішує питання діяльності Коледжу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Академії.

7.4Директор несе персональну відповідальність за діяльність Коледжу та звітує про це перед Академією.

7.5   Директор Коледжу:

-      організує діяльність Коледжу;

-      здійснює керівництво навчальною, методичною,

адміністративно-господарчою та науковою діяльністю Коледжу;

-     несе повну відповідальність за результати роботи Коледжу;

-     діє за дорученням, представляє інтереси Коледжу в органах

державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;

-      затверджує Положення про структурні підрозділи Коледжу;

-      погоджує посадові інструкції працівників Коледжу;

-      відповідає за складання планів роботи Коледжу (поточного і

перспективного);

-      відповідає за складання та подання звітної документації;

-      забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в

межах Коледжу;

-      надає подання щодо застосування заходів морального і

матеріального заохочення до працівників Коледжу відповідно до «Положення про матеріальне стимулювання та надання матеріальної допомоги працівникам Харківської медичної академії післядипломної освіти»;

-      надає подання щодо притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності працівників Коледжу згідно з чинним законодавством України;

-      у межах своїх повноважень видає розпорядження, які є

обов'язковими для виконання всіма співробітниками Коледжу;

-      представляє Коледж у відносинах з іншими організаціями,

закладами, підприємствами, об'єднаннями, юридичними та фізичними особами в установленому чинним законодавством порядку;

-      виконує інші функції в межах повноважень, які надані йому

чинними законодавством.

7.6Директор Коледжу безпосередньо підпорядковується ректору Академії.

7.7  Преміювання директора, його заступників, інших працівників Коледжу, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється на підставі наказу ректора, в межах коштів передбачених на оплату праці.

7.8  Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом, яку очолює її голова - директор Коледжу.

До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами заступники директора, завідувачі/голови кафедр/циклових методичних комісій, керівники органів студентського самоврядування Коледжу, а також педагогічні працівники закладу. При цьому не менш як 90 відсотків загальної чисельності її складу мають становити педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 % - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі.

Виборні представники з числа осіб, які навчаються в Коледжі вибираються органом студентського самоврядування.

До компетенції Педагогічної ради Коледжу належать:

-      визначення загальних напрямів педагогічної діяльності Коледжу;

-      ухвалення навчальних планів та робочих навчальних планів

підготовки спеціалістів;

-      вирішення питань організації навчально-виховного процесу у

Коледжі;

-      ухвалення плану і звіту Коледжу;

-      вирішує питання відповідно до своїх повноважень.

Рішення Педагогічної ради Коледжу вводяться вдію рішеннями директора Коледжу і можуть бути скасовані Вченою радою Академії.

7.9. 3 метою оперативного вирішення і контролю питань щодо навчально-методичної роботи кафедр/циклових методичних комісій, оптимізації навчального процесу організована Методична рада Коледжу.

Склад Методичної ради Коледжу затверджується наказом ректора Академії.

Засідання Методичної ради Коледжу проводяться за відповідним планом роботи під головуванням заступника директора з навчальної роботи Коледжу.

 

8. Реорганізація та ліквідація

 

8.1 Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється Академією згідно з чинним законодавством України.

8.2 При реорганізації та ліквідації Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9. Прикінцеві положення

9.1Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора Академії про затвердження нової редакції «Положення про Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти».

9.23 затвердженням нової редакції Положення про Коледж попереднє втрачає чинність.