Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення про медичний коледж ХМАПО

 

        Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності структурного підрозділу Харківської медичної академії післядипломної освіти – Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти, координація його роботи та визначення правового положення коледжу в структурі Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

1.    Загальні положення

              1.1. Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти є структурним підрозділом, що створюється на підставі рішення Вченої ради Академії.

Повне найменування українською мовою: Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Скорочене найменування: МК ХМАПО.

1.2.  У своїй діяльності Коледж керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами ректора, рішеннями Вченої ради Академії та рішеннями Педагогічної ради Коледжу, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.

1.3.  Коледж працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи, які затверджуються директором Коледжу.

1.4.  Організацію роботи Коледжу забезпечує директор, який обирається Вченою радою Академії та призначається і звільняється з неї наказом ректора Академії. Коло повноважень директора та працівників Коледжу визначається посадовими інструкціями та цим Положенням. Організаційна форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників Коледжу затверджується наказом ректора і закріплюється у штатному розписі Академії.

               1.5.    Діяльність Медичного коледжу академії  провадиться на принципах:

·         автономії та самоврядування (в межах своєї компетентності);

·         поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

·         незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім закладів вищої духовної освіти).

 

2. Мета діяльності Коледжу

           2.1 Коледж створено для  провадження освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальність 223 «Медсестринство» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», як громадян України так і іноземних громадян. А також  з метою спеціалізованого вдосконалення післядипломної освіти молодших спеціалістів у в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», професійної підготовки осіб шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, створення умов для безперервності та наступності освіти,  реалізації навчально-освітніх завдань Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України.

 

3. Функції Коледжу

Основними функціями Коледжу є:

            3.1 Навчально-виховна робота з:

         3.1.1.Підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство (громадяни України) на базі повної або базової загальної середньої освіти шляхом очного навчання, як  за держзамовленням так і за кошти фізичних та юридичних осіб

          3.1.2.Підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство (іноземні громадяни) на базі повної або базової загальної середньої освіти шляхом очного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

            3.1.3.Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  шляхом як  очного так і очно-заочного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на циклах спеціалізації, удосконалення, тематичного удосконалення та стажування за відповідними комплексними програмами підготовки.

           3.1.4. Підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України шляхом очного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

           3.1.5. Розробка навчальних планів і програм, методичних матеріалів, лекцій та навчальних посібників.

           3.1.6. Проведення виховної роботи серед суб'єктів навчання Коледжу, основною метою якого є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

       3.1.7. Проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлення творчих зв'язків з цикловими методичними комісіями інших навчальних закладів, науково-дослідними установами; вивчення, підсумовування досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень.

          3.1.8. Організація та методичне забезпечення навчального процесу у циклових методичних комісіях.

         3.1.9. Проведення виробничих нарад з відповідальними за навчальну роботу у циклових методичних комісіях з питань контролю та організації навчального процесу.

       3.1.10. Контрольне відвідування циклових методичних комісій з метою перевірки їх готовності до навчального року, заключної атестації, тощо.

          3.1.11. Щомісячний аналіз поточної успішності студентів та слухачів курсів.

          3.1.12. Індивідуальна робота зі студентами та слухачами, які мають академічну заборгованість.

          3.1.13. Надання студентам та слухачам можливості відпрацювання пропущених занять.

          3.1.14. Проведення пілотних тестувань студентів з метою підготовки їх до ліцензійного іспиту «Крок-М».

        3.1.15. Організація свят та урочистостей, оглядів-конкурсів художньої самодіяльності участь в організації і проведенні спортивно-масової роботи.

         3.2.    Наукова робота та робота з підготовки педагогічних кадрів.

         3.2.1. Видання затверджених МОЗ та МОН України підручників та методичних посібників.

         3.2.2. Організація науково-практичних конференцій та студентських олімпіад.

         3.2.3. Підготовка студентів до наукової роботи через студентські наукові гуртки.

 

4. Обов'язки Коледжу

 

 

Основними обов’язками Коледжу є:

         4.1 Забезпечення рівня викладання за фахом, який відповідає державному стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації.

       Провадження освітньої діяльності в межах професійних вимог, робочого навчального плану та графіку навчального процесу як на до дипломному так і на післядипломному навчанні.

        4.2 Здійснення в межах чинного законодавства та Статуту Академії управління діяльністю відділень та циклових методичних комісій Коледжу та контингентом студентів і слухачів.

         4.3  Впровадження організаційного та науково-методичного забезпечення реалізації професійних вимог в навчальному процесі:

контроль за реалізацією навчальних планів та програм;

вивчення рівня фахової підготовки;

внесення необхідних доповнень та змін в робочі плани та програми спеціальностей;

аналіз поточної та екзаменаційної успішності;

контроль за реалізацією цикловими методичними комісіями вимог до методичного забезпечення навчання.

        4.4  Забезпечення роботи Педагогічної, Методичної ради Коледжу та ради з Виховної роботи.

        4.5  Представлення інтересів співробітників Коледжу та осіб, що навчаються у коледжі на засіданнях Вченої ради Академії та ректораті. Забезпечення реалізації рішень органів управління Академії у Медичному коледжі.

        4.6    Забезпечення реалізації кадрової політики Академії у Коледжі:

-      формування резерву на педагогічні посади кафедр/циклових методичних комісій;

-      залучення  здібних студентів до педагогічної роботи.

4.7. Забезпечення матеріальних та правових підстав навчання студентів та слухачів:

-      забезпечення гуртожитком, дотримання правил внутрішнього розпорядку.

4.8    Спрямування співробітництва циклових методичних комісій та клінічних баз коледжу на реалізацію навчальних планів та програм

4.9      Забезпечення цикловими методичними комісіями коледжу виконання  освітньої діяльності, виховної та культурно-просвітницької роботи.

4.10       Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

4.11       Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

4.12       Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

4.13      Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки та медицини.

4.14      Дотримання вимог академічної доброчесності шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

4.15      Розроблення власної системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

4.16      Створення необхідних умов для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4.17      Оприлюднення на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформації про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

              4.18. Основними обов'язками співробітників Коледжу є забезпечення:

¨    вчасного, якісного і повного виконання визначених цим Положенням завдань;

¨    суворого дотримання  в  роботі  вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших нормативно-правових актів;

¨    дотримання правил внутрішнього розпорядку Академії.

 

5. Права Коледжу

З метою забезпечення виконання своїх завдань та обов'язків Коледжу надається право:

       5.1.  Розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

       5.2. Самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

      5.3. Обирати типи програм підготовки молодших спеціалістів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

        5.4. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх  досягнень учасників освітнього процесу;

        5.5. Надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

        5.6. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої діяльності;

        5.7. Самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

        5.8. Присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

        5.9. Провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники;

       5.10. Провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

        5.11. Розміщувати свої навчальні підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

        5.12. Брати участь у роботі міжнародних організацій;

        5.13. Запроваджувати власну символіку та атрибутику;

        5.14.    Надавати ректору свої пропозиції щодо поліпшення навчально-методичної, наукової, виховної та кадрової роботи в Коледжу.

         5.15.    Брати участь у засіданнях ректорату, колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Академії.

         5.16.    Користуватись централізованим матеріально-технічним забезпеченням Академії.

         5.17.    Користуватись системами зв'язку і комунікацій Академії.

 

6. Структура Коледжу

         6.1. Структура Коледжу формується  і затверджується Міністерством охорони здоров'я України в установленому чинним законодавством України порядку.

          6.2. Коледж у своєму складі має самостійні відділенням та циклові методичні комісії, що здійснюють навчально-методичну та наукову роботу.

7. Упрвління Коледжем

7.1. Управління Коледжем здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором Академії

Директор Коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам за напрямками роботи.

7.2. Посадовий оклад директора встановлюється згідно зі штатним розписом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

7.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Коледжу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Академії

7.4. Директор несе персональну відповідальність за діяльність Коледжу та звітує про це перед Академією.

7.5 Директор Коледжу:

 • організує діяльність Коледжу;
 • здійснює керівництво навчальною, методичною, адміністративно-господарчою та науковою діяльністю Коледжу;
 • несе повну відповідальність за результати роботи Коледжу;
 • діє за дорученням, представляє інтереси Коледжу в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;
 • затверджує Положення, що стосуються безпоссердньої діяльності  Коледжу;
 • погоджує посадові інструкції працівників Коледжу;
 • відповідає за складання планів роботи Коледжу (поточного і перспективного);
 • відповідає за складання та подання звітної документації;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Коледжу;
 • надає подання щодо застосування заходів морального і матеріального заохочення до працівників Коледжу відповідно до «Положення про матеріальне стимулювання та надання матеріальної допомоги працівникам Харківської медичної академії післядипломної освіти»;
 •  надає подання щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Коледжу згідно з чинним законодавством України;
 •  у межах своїх повноважень видає розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма співробітниками Коледжу;

представляє Коледж у відносинах з іншими організаціями, закладами, підприємствами, об'єднаннями, юридичними та фізичними особами в установленому чинним законодавством порядку;

 •  забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

 •  здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 •  забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти;
 •  сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників закладу вищої освіти і студентів, громадських організацій, які діють у закладі вищої освіти;
 •  сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу вищої освіти, створює належні умови для занять масовим спортом;
 •  виконує інші функції в межах повноважень, які надані йому чинними законодавством профспілки, з підстав, установлених цим Законом.

           7.6. Директор Коледжу безпосередньо підпорядковується ректору Академії.

           7.7. Преміювання директора, його заступників, інших працівників Коледжу, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється на підставі наказу ректора, в межах коштів передбачених на оплату праці.

           7.8. Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом, яку очолює її голова - директор Коледжу.

До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами заступники директора, завідувачі/голови кафедр/циклових методичних комісій, керівники органів студентського самоврядування Коледжу, а також педагогічні працівники закладу. При цьому не менш як 90 відсотків загальної чисельності її складу мають становити педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 % - виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі.

Виборні представники з числа осіб, які навчаються в Коледжі вибираються органом студентського самоврядування.

         7.8.1. Педагогічна рада коледжу:

1) розробляє та подає до Вченої ради академії проект Положення про медичний коледж, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;

2) ухвалює  план і річний звіт коледжу;

3) ухвалює, за поданням керівника коледжу, рішення щодо утворення та припинення роботи структурних підрозділів;

4) погоджує, за поданням керівника коледжу, кандидатури щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівника, завідувачів відділень;

5) визначає вибіркову частину освітньої програми, переліки навчальних дисциплін і їх програм;

8) має право вносити до Вченої ради академії подання про відкликання керівника вищого навчального закладу;

9) розглядає питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи  у коледжі;

10) розглядає інші питання діяльності Медичного коледжу відповідно до його Положення.

         7.8.2. Педагогічна рада розглядає та обговорює:

1) підсумки навчально-виховної та методичної роботи у навчальному закладі.

2) удосконалення форм і методів навчально-виховної та практичної роботи.

3) стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки.

4) стан практичного навчання у коледжі.

5) стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи у навчальному закладі.

6) питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, розвиток   їх ініціативи.

7) впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

8) стан профорієнтаційної роботи у коледжі.

9) питання охорони праці.

10) питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

11) підсумки семестрових, державних екзаменів, поточного контролю.

12) пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

13) питання відрахівання студентів за порушеня дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

7.9. Кожне ухвалене рішення Педагогічної ради  з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується протоколом.

7.10.  Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради

7.11. Протоколи засідань Педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

7.12. 3 метою оперативного вирішення і контролю питань щодо навчально-методичної роботи циклових методичних комісій, оптимізації навчального процесу організована Методична рада Коледжу.

Склад Методичної ради Коледжу затверджується наказом ректора Академії.

Засідання Методичної ради Коледжу проводяться за відповідним планом роботи під головуванням заступника директора з навчальної роботи Коледжу.

             8. Реорганізація та ліквідація

              8.1. Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється Академією згідно з чинним законодавством України.

              8.2. При реорганізації та ліквідації Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9. Прикінцеві положення

            9.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора Академії про затвердження нової редакції «Положення про Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти».

             9.2. 3 затвердженням нової редакції Положення про Коледж попереднє втрачає чинність.