Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила внутрішнього розпорядку

 Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників

Медичного коледжу ХМАПО

 

I. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) працівників Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі – Коледж),  розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів України «Про працю».

     У Коледжі   трудова  дисципліна  грунтується   на свідомому виконанні  працівниками  своїх  трудових  обов'язків і є
необхідною умовою  організації  ефективної  праці  і   навчального процесу.

       Трудова дисципліна  забезпечується  методами  переконання  та заохочення до    сумлінної   праці.   До   порушників   дисципліни
застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Метою цих Правил є визначення обов'язків  педагогічних  та інших працівників  Коледжу,  передбачених  нормами,  які
встановлюють внутрішній   розпорядок у Коледжі.

1.3. Усі   питання,   пов'язані   із    застосуванням    правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор Коледжу в межах
наданих  йому  повноважень ректором Академії,  а  у  випадках,  передбачених  діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Працівники Коледжу приймаються на роботу  за наказом ректора Академії на  конкурсній  основівідповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на  роботу ректор академії та  директор Коледжу зобов'язаний зажадати від особи,що працевлаштовується:

-  подання трудової книжки,  оформленої у встановленому порядку,

- пред'явлення паспорта,

- диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

                - військовослужбовці,  звільнені із Збройних Сил  України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до законодавства   України,   та   військовослужбовці,  звільнені  із Збройних  Сил  колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

     При прийомі на роботу забороняється  вимагати  від осіб, які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їх партійну та національну приналежність,  походження та документи,  подання яких
не передбачено законодавством.

2.3. Працівники Медичного коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора академії,   який   оголошується працівнику під розписку.

2.5. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

     На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова  книжка  ведеться  за  умови,  якщо  ця  робота  є основною.

    Запис у  трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

     Ведення трудових  книжок  необхідно  здійснювати   згідно   з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і   організаціях,   затвердженої   спільним   наказом
Мінпраці, Мінюсту  і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 .

       Трудові книжки  працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів академії.

Відповідальність за організацію ведення обліку,  зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрів Академії.

2.6. Приймаючи  працівника або переводячи його в установленому порядку на  іншу  роботу,  ректор академії та директор Коледжу зобов'язані:

            - роз'яснити працівникові його права і обов'язки та  істотні умови праці,  наявність на робочому місті,  де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його права на пільги і компенсації за  роботу  в  таких  умовах  відповідно  до   чинного законодавства і колективного договору;

               - ознайомити  працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

               - визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними для роботи засобами;

               - проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Звільнення працівника може  мати  місце  лише  на підставах, передбачених   чинним   законодавством,   та   умовами, передбаченими в контракті.

2.8. Звільнення працівника з ініціативи  Коледжу   допускається у випадках,  передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

       Звільнення педагогічних  працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних     працівників    за    результатами атестації, а  також  у   випадках   ліквідації   Медичного коледжу, скорочення кількості   або   штату   працівників   здійснюється  у відповідності з чинним законодавством.

2.9. Звільнення працівника  оформляється  наказом ректора академії.

2.10. Адміністрація академії  зобов'язана в  день  звільнення   видати   працівникові   належно оформлену трудову   книжку   і   провести   з   ним  розрахунок  у відповідності з  чинним   законодавством.   Записи   про   причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю  закону.  Днем  звільнення  вважається останній день роботи.
 

 III. Основні правила та обов'язки працівників

3.1. Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

- на захист професійної честі та гідності;

- брати участь в управлінні Коледжем, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського

   самоврядування, Педагогічної ради Коледжу чи його структурного підрозділу;

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Коледжу, умовами колективного договору;

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Коледжу та Академії;

- на захист права інтелектуальної власності;

- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

- отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

- брати участь в об’єднаннях громадян;

       - на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

3.2. Педагогічні працівники Коледжу мають також інші права, передбачені законодавством і Статутом Академії та Положенням про Коледж.

3.3. Працівники Коледжу зобов'язані:

           - забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;

              - підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

             - дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції  України та державних символів України;

         - дотримуватися в освітньому процесі та творчій діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти;

             - розвивати в осіб, які навчаються у Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

             - дотримуватися Статуту Академії та Положення про Коледж, законів, інших нормативно-правових актів;

         - працювати сумлінно,  виконувати навчальний  режим,  вимоги правила  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

             - виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки, виробничої санітарії,    протипожежної    безпеки,     передбачені
відповідними правилами та інструкціями;

           - берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні посібники тощо,  виховувати  у   студентів  бережливе  ставлення   до   майна  Коледжу;

          - забезпечувати умови  для  засвоєння   студентами освітніх  програм   на рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти розвиткові здібностей студентів;

          - настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати повагу до    принципів    загальнолюдської     моралі:     правди, справедливості, відданості,   патріотизму,   гуманізму,   доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

          - виховувати       повагу       до      батьків,      жінки, культурно-національних, духовних надбань,  державного і соціального устрою інших країн,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;

           - готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними групами;

           - додержувати педагогічної етики,  моралі, поважати гідність студента;

           - захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам.

3.4. Працівники Медичного коледжу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.5. Коло  обов'язків (робіт),  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями, положеннями  і   правилами   внутрішнього   розпорядку Медичного коледжу та умовами контракту,  де ці обов'язки
конкретизуються.

ІV. Робочий час педагогічних працівників

 4.1. Робочий   час   викладача   визначається   обсягом  його навчальних,  методичних,  наукових і організаційних  обов'язків  у поточному   навчальному   році,   відображених  в  індивідуальному робочому  плані.  Тривалість  робочого  часу  викладача  з  повним обсягом  обов'язків  становить  не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин.

4.2. Обсяг   навчальних   занять,  доручених  для  проведення конкретному  викладачеві  виражений  в   облікових   (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача. Види навчальних  занять,  що  входять  в  обов'язковий  обсяг навчального  навантаження  викладача  відповідно  до  його посади, встановлюються  цикловою методичною комісією.

 4.3. Графік  робочого  часу  викладача визначається розкладом аудиторних  навчальних  занять  і  консультацій,   розкладом   або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача.  Час виконання робіт,  не передбачених   розкладом   або   графіком   контрольних   заходів, визначається у порядку, встановленому Медичним коледжем ХМАПО.

       Викладач зобов'язаний   дотримуватися   встановленого    йому графіка робочого часу.

4.4. Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

 4.5. Забороняється відволікати    викладачів    від     проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.
4.6. Для  адміністрації  Коледжу встановлюється   п'ятиденний   робочий тиждень  з двома вихідними днями. 

      Враховуючи навчання студентів Коледжу у 2 зміни, робочий день інших працівників Коледжу встановлюється за розкладом занять (індивідуальним графіком роботи), вихідний день – неділя.

     П'ятиденний або  шестиденний  робочий  тиждень розробляється за погодженням   з  профспілковим комітетом з   урахуванням   специфіки   роботи,   думки  трудового колективу.

      В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу освіти повинні нести      всі      види      навчально-методичної      та
виховної роботи  відповідно  до  посади,  навчального плану і плану методичної роботи.

      Час початку   і   закінчення   роботи   і   обідньої  перерви встановлюється для працівників Правилами  внутрішнього  розпорядку Коледжу.

4.7. При відсутності педагога або  іншого  працівника  Коледжу  директор коледжу  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

 4.8. Надурочна  робота  та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

      Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках,   передбачених законодавством, за письмовим наказом ректора Академії за погодженням з директором Коледжу та дозволу профспілкового    комітету.    Робота   у   вихідний   день   може компенсуватися  за  погодженням   сторін   наданням   іншого   дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

4.9. Директор Коледжу залучає педагогічних  працівників до чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його тривалість
затверджує директор Коледжу   за   погодженням   з   педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

      Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок  і  матерів,  які  мають  дітей віком до 3-х років.
Жінки, які мають дітей-інвалідів або  дітей  віком  від  трьох  до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

4.10. Під час канікул,  що не збігаються з черговою відпусткою, директор Коледжу  залучає  педагогічних   працівників   до
педагогічної та   організаційної   роботи  в  межах  часу,  що  не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

4.11. Графік  надання   щорічних   відпусток   погоджується   з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

     Надання відпустки  директору Коледжу та іншим  працівникам встановлюється  наказом ректора Академії. Поділ відпустки на частини  допускається  на  прохання  працівника  за умови,  щоб основна її частина була не менше шести днів  для   дорослих  і
дванадцяти днів для осіб,  молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк  допускається  в  порядку,  встановленому чинним законодавством.

     Забороняється  ненадання  щорічної  відпустки  протягом  двох років  підряд,  а  також  ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти  років,  а  також  працівникам,  які  мають  право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

4.12. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

- продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов'язків.

 

 V. Основні обов'язки Адміністрації Академії та Коледжу

5.1. Адміністрація Академії та  Коледжу забовязані:    

            - забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови для проведення  освітнього  процесу  на  рівні  державних
стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та інших працівників  Коледжу відповідно   до   їхньої
спеціальності чи кваліфікації;

        - визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними засобами роботи;

            - удосконалювати освітній процес,  впроваджувати в практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших
працівників, спрямовані на поліпшення роботи Коледжу; 

            - організовувати     підготовку     необхідної     кількості педагогічних кадрів, їх  атестацію,  правове  і професійне навчання як у Коледжі,  так і відповідно до угод в інших  навчальних закладах;

            - укладати  і  розривати  угоди,  контракти  з   керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до
чинного законодавства,  Закону України "Про освіту"; 

           - доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

           - видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам Коледжу відповідно до графіка відпусток;

            - забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками трудових обов'язків; 

             - дотримуватись     чинного      законодавства,      активно використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління,  зміцнення договірної та трудової дисципліни;

              - додержуватись умов колективного договору,  чуйно ставитись
до повсякденних  потреб  працівників  Коледжу,  студентів, і слухачів,   забезпечувати   надання   їм установлених пільг і привілеїв;

             - організувати харчування   студентів і працівників Коледжу ;

         - своєчасно   подавати   центральним    органам    державної виконавчої   влади   встановлену   статистичну   і   бухгалтерську звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан Коледжу;

             - забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення, освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників Медичного коледжу та  студентів;

           - створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

·            -  виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

5.2. Педагогічним працівникам Коледжу встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 30 відсотки посадового окладу.  

 5.3. Ректор Академії за погодженням з  директором Коледжу  відповідно до законодавства, статуту та колективного договору академії визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних та інших працівників Коледжу.

 VI. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в
роботі можуть застосовуватись  заохочення,  передбачені  Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу.

6.2. За досягнення високих результатів у навчанні й  вихованні педагогічні  працівники представляються до нагородження державними нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення.

 6.3. Працівникам,   які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої трудові обов'язки,  надаються в першу чергу переваги  і  соціальні
пільги в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок власних коштів закладів освіти.  Таким працівникам надається також  перевага  при просуванні по роботі.

      Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні) та  доводяться до відома всього колективу.

 

 VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:

      а) догана;

      б) звільнення.

      Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

7.2.  Дисциплінарні  стягнення  застосовуються адміністрацією Коледжу та Академії.

7.3. Працівники,  обрані до складу профспілкових органів і  не звільнені від   виробничої  діяльності,  не  можуть  бути  піддані
дисциплінарному стягненню без попередньої  згоди  органу,  членами якого  вони  є;  керівники  профспілкових  органів  у  Коледжі - без попередньої згоди профспілкового органу Академії;  профорганізатори - відповідного профспілкового об'єднання.

     До застосування   дисциплінарного   стягнення адміністрація Академії та Коледжу  повинні зажадати  від  порушника  трудової дисципліни письмові  пояснення.  У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

      Дисциплінарні стягнення    застосовуються  адміністрацією Академії та Коледжу безпосередньо після  виявлення  провини,
але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

      Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести
місяців з дня вчинення проступку.

7.4. За   кожне  порушення  трудової  дисципліни  накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.5. Дисциплінарне    стягнення    оголошується    в    наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

7.6. Якщо  протягом  року  з  дня  накладення  дисциплінарного стягнення працівника  не  буде  піддано   новому   дисциплінарному стягненню, то  він  вважається  таким,  що  не мав дисциплінарного
стягнення.

      Якщо працівник  не  допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до    закінчення    одного   року.   Протягом   строку   дії дисциплінарного стягнення  заходи  заохочення  до  працівника   не застосовуються.

      Адміністрація Академії та Коледжу  має   право   замість накладання дисциплінарного    стягнення   передати   питання   про
порушення трудової дисципліни на розгляд трудового  колективу  або його органу.

 

 

Правила внутрішнього розпорядку студентів

Медичного коледжу ХМАПО

 

1. Загальні положення.

1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки і взаємовідносин для викладачів, студентів і працівників Коледжу. Крім цього, правилами зумовлюється організація і тривалість робочого дня  студентів, міри заохочення і покарання студентів.

1.2. Правила поведінки студентів Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти  розроблені на підставі нормативних актів Міністерства освіти і науки, Положення Про Коледж, які регламентують навчальну, наукову та виховну роботу студентів у вищих навчальних закладах.

1.3. Основним завданням Правил є створення оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та співробітниками Коледжу.

1.4. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1.5. Виконання Правил обов'язкове для всіх учасників освітнього процесу.

1.6. Зміни та доповнення до цих правил вносяться директором Коледжу.

1.7. Правила внутрішнього розпорядку студентів Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

1.8. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор та адміністрація Коледжу, в межах наданих їм повноважень.

1.9. Правила обов'язкові до виконання викладачами, студентами і всіма іншими особами, що працюють або знаходяться на території Коледжу.

1.10. Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти дотриманню
навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості освітнього процесу.

 

2. Основні права студентів, що навчаються в Коледжі.

2.1.Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти. Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".

2.2. Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

    Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами України.

     Зарахування до Коледжу проводиться відповідно до Правил прийому, які щорічно розробляються та затверджуються директором Коледжу відповідно до Умов прийму на навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3. Студенти Коледжу мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Коледжу;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;
 • забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Медичного коледжу, Педагогічної ради Медичного коледжу, органів студентського самоврядування;
 • навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
 •  академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі навчання у Медичному коледжі ХМАПО за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав студентів, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 •  захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • оскарження дій органів управління Медичного коледжу та їх посадових осіб, педагогічних працівників;
 • вільний доступ до інфраструктури Медичного коледжу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

2.4. Студенти Медичного коледжу які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

2.5. Студенти Медичного коледжу які навчаються за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

2.6. Соціальні стипендії призначаються студентам Медичного коледжу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       Студенти Медичного коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

       Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється Педагогічною радою Медичного коледжу у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.

      Студентам Медичного коледжу, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.

2.7. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2.8. Студенти Медичного коледжу які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.9. Студенти Медичного коледжу мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.10. Студенти Коледжу, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право  на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2.11. Студент Коледжу має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

2.12. Студентам Коледжу, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

2.13. Студентам Коледжу, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу студентів Коледжу.

2.14. Студент, відрахований з Медичного коледжу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Медичного коледжу.

2.15. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Коледжу або яким надано академічну відпустку, а також переведення студентів здійснюються, як правило, під час канікул.

2.16. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Коледжі, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.17. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання Коледжем нового сертифіката про акредитацію студенти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого закладу вищої освіти, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

3.Працевлаштування випускників Медичного коледжу

3.1. Випускники Коледжу  вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених Законом Про вищу освіту. Коледж не зобов’язаний здійснювати працевлаштування випускників.

3.2. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками Коледжу права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

3.3. Випускникам Коледжу, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

4. Обов'язки осіб, які навчаються у Коледжі

4.1. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов'язані:

 • дотримуватись законодавства України, Положення про Коледж та Правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитку Коледжу;
 • бережно відноситися до власності Коледжу (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись від дій, які б заважали іншим студентам чи працівникам Коледжу виконувати свої службові обов'язки.
 • під час навчально-виховного процесу перебувати у коледжі у формі (білий халат, шапочка, змінне взуття);
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять;
 • приймати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням та прибиранням території;
 • у разі виїзду з гуртожитку більше ніж на дві доби - повідомити працівників гуртожитку, куратора навчальної групи;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати вимоги освітньої-професійної програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.

4.2. У разі нанесення збитку майну Коледжу (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в Коледжі відшкодовує його в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з навчального закладу.

4.4. Підставами для відрахування студентів Коледжу є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання індивідуального навчального плану;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • за вживання спиртних напоїв;
 • появу на території коледжу у стані алкогольного сп'яніння;
 • вживання наркотичних речовин;
 • порушення правил внутрішнього розпорядку, правил проживання в гуртожитку;
 • інші випадки, передбачені законом.

4.5.Особа, відрахована з Медичного коледжу до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.