Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальна робота

     Організація навчального процесу у Медичному коледжі базується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Галузевих стандартах освіти ОКХ та ОПП за спеціальностями, Положенні «Про організацію навчального процесу у Медичному коледжі у Медичному коледжі Харківської медичної академії післядипломної освіти» та Положенні «Про організацію навчального процесу у Медичному коледжі ХМАПО за кредитно-модульною системою».

   Підготовка фахівців здійснювалась за діючими  навчальними планами, складеними за типовою формою і підписаними ректором ХМАПО: Зі спеціальності 332 “Медсестринство”:

 1. На  базі повної загальної середньої освіти для групи М-14, М-23, М-33 МОЗ  України 2011 року, введений в дію згідно з наказом МОЗ України № 401 від 07.07.2011 р.
 2. На  базі базової загальної середньої освіти для груп М-01, М-02, М-03, М-11, М-12, М-13, М-21, М-22, М-31, М-32 МОЗ  України 2011 року, введений в дію згідно з наказом МОЗ України № 401 від 07.07.2011 р.

   Складовими елементами навчального процесу в коледжі є:     

 • теоретичне і практичне навчання;
 • позааудиторна навчальна робота на підставі Положення про позааудиторну роботу у Медичному коледжі ХМАПО;
 • творча робота та інші масові заходи зі студентами.

         Основними нормативними документами, що регламентують навчально-виховний процес у коледжі є:

 • графік навчального процесу, який складено у відповідності з навчальним планом;
 • розклад навчальних занять по семестрах;
 • журнали обліку навчальних занять;
 • розклад іспитів;
 • графік проведення контрольних робіт;
 • накази та розпорядження  з основного виду діяльності, підписані ректором академії та зареєстровані в канцелярії академії;
 • екзаменаційні (залікові) відомості;

    Графік навчального процесу розробляється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у Медичному коледжі ХМАПО та  затверджується ректором академії.

    Розклад навчальних занять відповідає графіку навчального процесу та робочим навчальним планам, що складаються на навчальний рік. Робочі навчальні плани розробляються та затверджуються щороку відповідно до навчальних планів спеціальностей.

    Розклад семестрових екзаменів для студентів Медичного коледжу складається відповідно до навчальних планів спеціальностей та затверджується у встановленому порядку.

   Тижневе навантаження студентів складає 36 годин  на тиждень для І-ІІ курсу та 34-36 годин на тиждень на ІІІ-ІV курсах.

Залікові книжки студентів та екзаменаційні (залікові) відомості оформлені відповідно до наказу МОН України від 05.07.2016 №782 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах». Екзаменаційні (залікові) відомості оформлюються своєчасно. Перескладання студентами іспитів здійснюється шляхом видачі студенту аркуша успішності з встановленням строку переатестації.

    Державна підсумкова атестація студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у Медичному коледжі проводилась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.00 №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» (зі змінами), від 25.08.04 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами), Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.10 №675, наказу МОН України №1064 від 02.08.2013 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти» та Положенням про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у Медичному коледжі ХМАПО.

     У Медичному коледжі ХМАПО функціонує одне відділення «Медсестринство І». Робота відділення здійснюється на підставі Положення про відділення Медичного коледжу ХМАПО і функціонує з метою оперативного вирішення основних питань діяльності Медичного коледжу. Робота відділення сприяє кращій та ефективнішій організації навчальної та виховної роботи у коледжі.

     У своїй діяльності відділення керується законом України «Про вищу освіту» та нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Педагогічної ради коледжу, організаційно-розпорядчими документами адміністрації академії.

     Згідно з  чинним наказом МОН України від 05.07.2016 №782 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» у роботу відділення Медичного коледжу введена наступна документація:

 • Довідка - виклик для складання державних екзаменів - Форма № Н- 4.02
 • Довідка - виклик на сесію - Форма № Н- 4.01
 • Журнал реєстрації видачі дипломів - Форма № Н-2.04
 • Журнал реєстрації видачі академічних довідок - Форма № Н-3.01
 • Особова справа студента - Форма №  Н-2.01
 • Навчальна картка студента - Форма № Н-2.03

    Зміст підготовки фахівців проводився на підставі галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики) зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа», які затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я України № 649 від 24 червня 2011 року.

    Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напряму.

         Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується під час:

 • визначення цілей освіти та професійної підготовки;
 • розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);
 • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;
 • розроблення та коригування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);
 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;
 • прогнозування потреби у фахівцях зі спеціальності
  5.12010102 «Сестринська справа» та за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська справа»  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр, планування їхньої підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;
 • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.

     Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, у якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто  відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

     Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

     ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і бакалавра та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула неповну та базову вищу освіту відповідного фахового спрямування.

Стандарт використовується під час:

 • визначення цілей освіти та професійної підготовки;
 • розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);
 • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;
 • розроблення та коригування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);
 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;
 • прогнозування потреби у фахівцях зі спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа”  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, планування їхньої підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;
 • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.