Медичний коледж ХМАПО

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила прийому у 2018 році

Правила прийому до Медичного коледжу

Харківської медичної академії післядипломної освіти  

в 2018 році

 

         Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Харківської медичної академії післядипломної освіти здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2017 року № 112-л «Про переоформлення ліцензій»), за якою здійснюється підготовка  здобувачів  вищої  освіти  за  ступенями  (освітньо-кваліфікаційними рівнями)  молодшого  спеціаліста.

         Правила прийому розроблені Приймальною комісією Медичного коледжу Харківської медичної академії післядипломної освіти (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістав 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

 

 

         І. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста

 

1. Для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, -  для здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  денною  формою  навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за іншою  спеціальністю  приймаються  особи, які  здобули  раніше  такий  освітньо - кваліфікаційний  рівень  чи  ступінь  вищої  освіти  або  мають  повну  загальну середню  освіту  та  здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 

2. Вступники  приймаються  на  навчання  на  перший  курс.  Особи,  які здобули  повну  загальну  середню  освіту, можуть прийматись на другий  курс або на перший  курс  (зі  скороченим  строком  навчання).  Для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  іншою  спеціальністю  особи можуть  вступати  на  другий  або  старші  курси  (перший  курс,  у  тому  числі  зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими  для  здобуття  за  індивідуальною  програмою  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах  галузі  знань  спеціальністю  у  тому  самому  або  іншому  закладі  вищої освіти.

 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і  спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на третій та  наступні  курси  проводиться  за  спеціальностями  відповідно  до  переліку спеціальностей,  за  якими  здійснювався  прийом  на  перший  курс  відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Медичний коледж ХМАПО.

Назви  конкурсних  пропозицій  подаються  державною  мовою  або

дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

 

4. Особливості  прийому  до  Медичного коледжу ХМАПО  осіб,  які  проживають  на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.

 

5. Особливості прийому до Медичного коледжу ХМАПО  осіб, місцем проживання яких  є  територія  проведення  антитерористичної  операції  (на  період  її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

 

         ІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

         1. Фінансування  підготовки  здобувачів  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

за  рахунок  видатків  державного  бюджету  у  державних  закладах  освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  або  пільгових

довгострокових кредитів;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 

2. Громадяни  України  мають  право  безоплатно  здобувати  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  в  Медичному коледжі ХМАПО  на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний  рівень  громадянин  здобуває  вперше  за  кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або  місцевого  бюджету,  можуть  вступати  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  на  основі  базової  загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

3. Громадяни  України,  які  не  завершили  навчання  за  державним  або регіональним  замовленням  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого  спеціаліста,  мають  право  повторного  вступу  для  безоплатного здобуття  цього  освітньо-кваліфікаційного  рівня  в  Медичному коледжы ХМАПО  за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів,  витрачених  на  оплату  послуг  з  підготовки  фахівців,  відповідно  до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на  оплату  послуг  з  підготовки  фахівців,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

4. Громадяни  України  мають  право  безоплатно  здобувати  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  за  другою  спеціальністю  у

Медичному коледжі ХМАПО, якщо вони:

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

мають  направлення  на  навчання,  видане  державним  (регіональним)

замовником відповідно до законодавства.

 

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи,  яким  надано  статус  біженця  в  Україні,  та  особи,  які  потребують додаткового  або  тимчасового  захисту,  мають  право  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України.

Здобуття  вищої  освіти  зазначеними  категоріями  осіб  за  кошти  державного бюджету  здійснюється  в  межах  квот,  відповідно  до  частини  другої  статті  4 Закону України «Про вищу освіту».

 

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається  за кошти  державного  (місцевого)  бюджету  лише  один  раз,  крім  випадків, передбачених  абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи  більше  спеціальностями  (спеціалізаціями,  освітніми  програмами)  за  кошти державного  (місцевого)  бюджету,  крім  випадків,  передбачених  статтею  61 Закону України «Про вищу освіту».

 

 

 

 

ІІІ. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 

1. Прийом  на  навчання  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю.  Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні  курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  кожною  спеціальністю

обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 

2. Прийом  на  навчання  за  державним  (регіональним)  замовленням

здійснюється  на  спеціальності  та  форми  навчання,  за  якими  воно  сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки  України, інші  державні, регіональні  замовники  здійснюють  розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів  освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій  -  у разі необхідності), форм навчання  та основи  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста.

 

3. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  Медичним коледжем ХМАПО  у  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу  за  формами  навчання  та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг  прийому  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  визначається

Медичним коледжем ХМАПО  у  межах  ліцензованого  обсягу.

 

4. Загальний  обсяг  державного  замовлення  для  основних  конкурсних пропозицій,  обсяги  квоти-1,  квоти-2,  квоти  для  іноземців  для  основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на  основні  конкурсні  пропозиції,  обсяг  прийому  на  небюджетні  конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання та осіб, визначених в останньому абзаці пункту 1 розділу І цих  Правил

 

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  V  цих  Правил,

починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

 

3)  рейтинговий  список  вступників,  які  вступають  на  основі  вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного  бала  за  кожною  конкурсною  пропозицією  з  повідомленням  про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого  спеціаліста  за  державним  або  регіональним  замовленням  та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

 

4) вступники, які отримали рекомендації до  зарахування, мають виконати вимоги  до  зарахування  на  місця  державного  або  регіонального  замовлення, визначені пунктом 1 розділу VIIІ цих Правил, до 12.00 год. 28 липня;

 

5) зарахування вступників відбувається:

за  державним  або  регіональним  замовленням  -  не  пізніше  18.00  год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  02  серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

 

6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних  або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 07 серпня.

 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів  про  повну  загальну  середню  освіту  розпочинається  02 липня  та закінчується о 18.00 год. 25 липня;

 

2)  прийом  заяв  та  документів,  передбачених  розділом  V  цих  Правил, розпочинається 12 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

о  18.00  год.  01  серпня  -  для  осіб,  які  вступають  на  основі  співбесіди, вступних іспитів;

о  18.00  год.  08  серпня  -  для  осіб,  які  вступають  тільки  на  основі

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 

4) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

 

5) співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;

 

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням  оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають  виконати вимоги до зарахування на  місця  державного  замовлення  до  18.00  год.  07  серпня,  а  також  подати письмову  заяву  про  виключення  з  конкурсу  на  інші  місця  державного замовлення.  Зарахування  цієї  категорії  вступників  за  державним  замовленням відбувається  не  пізніше  12.00  год.  08  серпня.  Зараховані  особи  впродовж  08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

 

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у

тому  числі  за  квотами-1),  із  зазначенням  рекомендованих  до  зарахування

формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 09 серпня;

 

8)  вступники,  які  отримали  рекомендації,  повинні  виконати  вимоги  до зарахування  на  місця  державного  (регіонального)  замовлення  до  12.00  год. 13 серпня;

 

9) зарахування вступників відбувається:

за  державним  (регіональним)  замовленням  -  не  пізніше  12.00  год.

14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  12.00 год. 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

 

10) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  осіб,  які  зараховані  на навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основі  повної  загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 21 серпня.

 

3. Для іноземних громадян:

для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  V  цих  Правил,

починається 02 липня та закінчується 31 жовтня;

 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 03 липня до 10 листопада.

 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  V  цих  Правил,

починається 02 липня та закінчується 31 жовтня;

 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 03 липня до 10 листопада.

 

4. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок - п′ятниця    9-00 – 17-00

Субота                            9-00 – 14-00

Неділя                            вихідний

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Медичного коледжу ХМАПО

 

1. Вступники  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для  реалізації  права  на  вступ  за  співбесідою,  іспитами  та/або  квотою-1,

квотою-2 відповідно до цих Правил;

при  наявності  розбіжностей  у  прізвищі,  імені,  по  батькові,  даті

народження,  статі  або  громадянстві  вступника  в  атестаті  про  повну  загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

 

2. Інші  категорії  вступників,  крім  зазначених  у  пункті  1  цього  розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

 

3. Заява  в  електронній  формі  подається  вступником  шляхом  заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Медичного коледжу ХМАПО згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі  до  Медичного коледжу ХМАПО в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від  13  жовтня    2017 року № 1378.

Медичний коледж ХМАПО  створює  консультаційний  центр  при  приймальній комісії для  надання допомоги вступникам під час подання  заяв в електронній формі.  Вступники  можуть  звернутися  до  консультаційного  центру  будь-якого закладу  освіти  з  метою  створення  електронного  кабінету,  внесення  заяв  в електронній  формі,  завантаження  додатка  до  документа  про  повну  загальну середню освіту.

 

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  Медичного коледжу ХМАПО.  Факт  подання  кожної  заяви  в  паперовому  вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 

5. У  заяві  вступники  вказують  конкурсну  пропозицію  із  зазначенням спеціальності  (предметної  спеціальності,  спеціалізації,  освітньої  програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під  час  подання  заяв  на  основні  конкурсні  пропозиції  вступники

обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую  на  участь  в  конкурсі  на  місця  державного  та  регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у  випадку  неотримання  рекомендації  за  цією  конкурсною  пропозицією  за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під  час  подання  заяв  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу  (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

військово-облікових документів;

документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за

співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2018  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня    2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень  подається  довідка  державного  підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

 

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі  повної  загальної  середньої  освіти,  на  переведення  на  вакантні  місця державного  замовлення  та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ цих Правил.

Не  подані  своєчасно  документи,  що  засвідчують  підстави  для  отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів,  унеможливлюють  їх  реалізацію.

 

10. Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною комісією  Медичного коледжу ХМАПО,  до  якого  вони  подаються.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не  підлягають  засвідченню.  Копії  документів  без  пред’явлення  оригіналів  не приймаються.

 

11. Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  підстав  для  отримання

спеціальних  умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  середнього  бала  документа  про освіту,  поданого  в  паперовій  формі  (обчислює  в  разі  відсутності),  затверджує його  своїм  рішенням  і  вносить  інформацію  про  середній  бал  документа  про освіту  до  Єдиної  бази.  У  разі  подання вступником  заяви  в  електронній  формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Медичного коледжу ХМАПО  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після  завершення  прийому  документів.  Оприлюднення  поточних  рейтингових списків вступників здійснюється на  веб-сайті  Медичного коледжу ХМАПО  на підставі даних,

внесених до Єдиної бази.

 

13. Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною

ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідної  освітньої  програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі а  результатами  вступних  іспитів,  зарахування  за  співбесідою,  зарахування  за квотою-1  або  квотою-2  фіксуються  в  заяві  вступника  і  підтверджуються  його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 

14. Заява,  зареєстрована  в  Єдиній  базі,  може  бути  скасована  Медичним коледжем ХМАПО  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних  даних  до  Єдиної  бази,  що  підтверджується  актом  про  допущену технічну  помилку,  сформованим  в  Єдиній  базі.  Скасована  заява  вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє  вступникові  про  своє  рішення  в  день  його  прийняття,  після  чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення  технічних  помилок  відбувається  до  дати  включення

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник  має  право  до  дати  закінчення  подання  електронних  заяв

скасувати  у  власному  електронному  кабінеті  подану  ним  раніше  заяву,

зареєстровану та допущену до конкурсу у Медичному коледжі ХМАПО.

 

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі  -  Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від   05 травня 2015 року № 504 «Деякі  питання  визнання  в  Україні  іноземних  документів  про  освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

16. При  прийнятті  на  навчання  осіб,  які  подають  документ  про  вищу духовну освіту, виданий  закладом вищої духовної освіти  до 06 вересня   2014 року, обов’язковим є подання  cвідоцтва  про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої  ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, до структури якого  входить  Медичний коледж ХМАПО,  який  здійснює  підготовку  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  молодшого  спеціаліста,  щодо  визнання  зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну  освіту,  наукові  ступені  та  вчені  звання,  виданих  вищими  духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1. Конкурсний  відбір  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня

молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів  або  співбесіди  в  передбачених  цими  Правилами випадках;

для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у  формі

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених  цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років;

для іноземних громадян - за результатами вступних випробувань.

 

2. Конкурсний  відбір  проводиться  на  основі  конкурсного  бала,  який розраховується відповідно до Правил прийому.

 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови (перший  предмет) та біології (другий предмет).

Для іноземців, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови (перший  предмет) та біології (другий предмет).

 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  бали  сертифіката(ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів)  з  української  мови  та  літератури (перший предмет), біології або математики або історії України  з яких проводиться зовнішнє незалежне  оцінювання  (другий  предмет). 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови  та  літератури (перший предмет), біології (другий  предмет) у встановлених цими Правилами випадках.

Для іноземців, які на основі повної загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови (перший  предмет) та біології (другий предмет).

 

5. Для конкурсного відбору осіб, які  здобули  раніше  освітньо - кваліфікаційний  рівень  молодшого спеціаліста чи  ступінь  вищої  освіти  або  мають  повну  загальну середню  освіту  та  здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з  української  мови (перший  предмет) та біології (другий предмет).

 

6. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 -  оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2  -  оцінка вступного

іспиту з другого предмета; А  -  середній бал документа про базову загальну середню освіту.  Оцінки  вступних  іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2017  або  2018  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок (ОУ)  встановлюється  рівним  4.  Інформацію  про  них  приймальні  комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно  конкурсний  бал  множиться  на  коефіцієнт  1,05  для  осіб,  які мають право на першочергове зарахування до Медичного коледжу ХМАПО. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

 

7. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту

з  першого  предмета;  П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання,

вступного іспиту з другого предмета; А  -  середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від  100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала  документа  про

повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у  шкалу 100-200.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2017  або  2018  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок (ОУ) встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200,  то  він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  200.  Інформацію  про  них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно  конкурсний  бал  множиться  на  коефіцієнт  1,05  для  осіб,  які мають право на першочергове зарахування до Медичного коледжу ХМАПО. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

 

8. В  інших  випадках  конкурсний  бал  розраховується  як  сума  балів  за вступні  випробування  відповідно  до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до Медичного коледжу ХМАПО.

 

9. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені  за  5-бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з  об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 

10. У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний  рівень)  його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

 

11. Медичний коледж ХМАПО  визначає  мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається

до участі у конкурсі:

для вступників на основі базової загальної середньої освіти – 4 бали;

для вступників на основі повної загальної середньої освіти – 100 балів.

 

12. Програми  співбесід  затверджуються  головою  приймальної  комісії Медичного коледжу ХМАПО не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться  за  програмами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  осіб,  які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми  співбесід,  вступних  іспитів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Медичного коледжу ХМАПО.  У  програмах  мають  міститися  критерії  оцінювання  підготовленості вступників.

 

13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

14. Відомості  щодо  результатів  вступних  випробувань  та  інших

конкурсних  показників  вносяться  до  Єдиної  бази.  У  разі  зміни  балів  з

конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за результатами  апеляцій  приймальна  комісія  після  відповідного  повідомлення Єдиної  бази  вносить  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховує конкурсний бал.

 

15. Роботи  вступників,  виконані  ними  на  вступних  іспитах,   співбесідах,  які  не  прийняті  на  навчання, зберігаються не менше  шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

 

16. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені  Медичним коледжем ХМАПО,  розглядає  апеляційна  комісія  цього  закладу  освіти,  склад  та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора академії.

 

17.  Порядок подання заяв на апеляцію.

Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі – апеляцію).

 Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 

18.    Порядок розгляду апеляцій.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Медичного коледжу ХМАПО у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії Академії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО (для ведення протоколу апеляційної комісії).

Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.

Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

Порядок та розгляд апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

 

VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними  умовами  на  здобуття  вищої  освіти  за  державним

(регіональним) замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб  у  порядку,  передбаченому  цими  Правилами,  якщо  вони  зараховані  на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 

2. Вступні випробування  можуть проходити  у формі співбесіди та в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

особи,  визнані  інвалідами  війни  відповідно  до  пунктів  10-14  статті  7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи  з  інвалідністю,  які  неспроможні  відвідувати  Медичний коледж ХМАПО  (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  державного  або  регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 

3. Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого  Медичним коледжем ХМАПО  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини

першої  статті  6  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх

соціального захисту», у тому  числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової  служби)  в порядку, визначеному  відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення  (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 

4. Вступні  випробування  проходять  у  формі  вступних  іспитів  (замість зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної  середньої освіти)  та,  в  разі  отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не  менше, встановленого  закладом  освіти  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання  якості  освіти  відмовлено  в  реєстрації  для  участі  в  2018  році  в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення  особливих (спеціальних)  умов  (за  умови  подання  до  приймальної  комісії   Медичного коледжу ХМАПО  копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання»,  затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900  «Деякі  питання  участі  в  зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за    № 1707/29837, що завірений підписом секретаря  регламентної  комісії  при  регіональному  центрі  оцінювання  якості освіти  і  печаткою  регіонального  центру  оцінювання  якості  освіти,  та відповідного  витягу  з  протоколу  засідання  регламентної  комісії  при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах  квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 

5. Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з  них  не  менше  встановленого  Медичним  коледжем ХМАПО  мінімального  рівня  до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи,  які  в  2018  році  не  брали  участь  в  основній  та  додатковій  сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та біології через  наявність  захворювання  або  патологічного  стану,  зазначеного  в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  затвердженому  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900,  зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії  Медичного коледжу ХМАПО  одного  з  документів,  зазначених  у  підпункті  1 пункту  2  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Міністерства  охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року  № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання  та/або  патологічні  стани,  інвалідність»,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за   № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних  іспитів  з української мови і літератури та біології,  з  яких  не  брали участь  в  основній  та  додатковій  сесіях  зовнішнього  незалежного  оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких  комбінаціях  за  їх  вибором).  Якщо  такі  особи  допущені  до  конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення (крім

випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 

6. Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з української мови і літератури та біології),  в  разі  отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не менше  встановленого  Медичним коледжем ХМАПО  мінімального  рівня  до  участі  в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни  України,  які  в  рік  вступу  здобули  повну  загальну  середню освіту за кордоном.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за

результатами  вступних  іспитів  та/або  зовнішнього  незалежного  оцінювання (результати  вступних  іспитів  зараховуються  з  предметів,  з  яких  вступник  не складав  зовнішнє  незалежне  оцінювання).  Особи,  зазначені  в  абзаці  третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або  регіонального  замовлення  лише  в  разі  вступу  тільки  за  результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 

7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному

відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним  (регіональним)  замовленням  та  за  рахунок  цільових  пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

8. Підлягають  переведенню  на  вакантні  місця  державного  або

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх

справ  України,  поліцейських,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранення, контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які  добровільно  забезпечували  (або  добровільно  залучалися  до  забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення  проведення антитерористичної  операції  (у  тому  числі  волонтерської  діяльності), перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені  або  самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету  та територіальної  цілісності  України,  загинули  (пропали  безвісти),  померли

внаслідок поранення,  контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших  утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань  та  правоохоронних  органів;  осіб,  які, перебуваючи  у  складі  добровольчих  формувань,  що  були  утворені  або самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету,  територіальної цілісності  України,  але  в  подальшому  такі  добровольчі  формування  не  були включені  до  складу  Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань  та правоохоронних  органів,  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  виконання  такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із  Збройними  Силами,  МВС,  Національною  гвардією  та  іншими  утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та  працівників  Збройних  Сил,  Національної  гвардії,  СБУ,  Служби  зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців

військових  прокуратур,  осіб  рядового  та  начальницького  складу  підрозділів оперативного  забезпечення  зон  проведення  антитерористичної  операції  ДФС, поліцейських,  осіб  рядового,  начальницького  складу,  військовослужбовців, працівників  МВС,  Управління  державної  охорони,  Держспецзв’язку,  ДСНС, Державної  кримінально-виконавчої  служби,  інших  утворених  відповідно  до законів  військових  формувань,  які  захищали  незалежність,  суверенітет  та територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення,  контузії  або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах антитерористичної  операції  у  період  її  проведення,  а  також  дітям  із  сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок  поранення,  контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;  осіб,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранень,  каліцтва, контузії  чи інших  ушкоджень  здоров’я,  одержаних  під  час  участі  у  Революції Гідності;

діти,  один  з  батьків  яких  помер  внаслідок  захворювання,  одержаного  в період участі в антитерористичній операції;

діти  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав,  які  загинули (пропали  безвісти)  або  померли  внаслідок  поранення,  контузії   чи  каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 

9. Переводяться  на  вакантні  місця  державного  або  регіонального

замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди  з числа учасників ліквідації  наслідків аварії  на  Чорнобильській АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких  встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  -  категорія 1  та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту  19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом  трьох  років  після  здобуття  загальної  середньої  освіти  особи,  батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи,  які  користуються  спеціальними  умовами  участі  в  конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-п′ятого цього  розділу,  і  не  були  зараховані  на  місця  державного  (регіонального) замовлення  (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 

10. Переводяться  на  вакантні  місця  державного  або  регіонального

замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів  (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

VIIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо -кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила  не  дозволяють  визначити  послідовність  вступників  у  рейтинговому списку,  то  приймальна  комісія  ухвалює  відповідне  рішення  самостійно  на підставі  аналізу  поданих  вступниками  документів  та  вносить  його  до  Єдиної бази.

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака  підстав  для  зарахування  за  результатами  співбесіди,  вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються  у  повному  обсязі  на  офіційному  веб-сайті  Медичного колледжу ХМАПО.

 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним  замовленням  за  кожною  конкурсною  пропозицією,  формуються приймальною  комісією  за  даними  Єдиної  бази  та  затверджуються  рішенням приймальної  комісії,  оприлюднюються  шляхом  розміщення  на  інформаційних стендах  приймальних комісій  та веб-сайті  Медичного коледжу ХМАПО  відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі  дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

6. Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної комісії Медичного коледжу ХМАПО.

Рішення  приймальної комісії про рекомендування  до  зарахування  також розміщується  на  веб-сайті  Медичного коледжу ХМАПО,  а  також  відображається  у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

 

ІХ.  Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або  в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після  прийняття  приймальною  комісією  рішення  про  рекомендування  до зарахування  відповідно  до  строку,  визначеного  в  розділі  ІV  цих  Правил, зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця  державного  та регіонального  замовлення:  подати особисто оригінали  документа про  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами  прийому,  до  приймальної   комісії  Медичного коледжу ХМАПО.  Подані  оригінали  документів  зберігаються  у  Медичному коледжі ХМАПО протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім  того,  зобов’язані  підписати  власну  заяву,  роздруковану  приймальною комісією.

 

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  або  регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Правил.

 

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не  виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення,

передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил  і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

2. Вступники,  рекомендовані  на  навчання  за  кошти  фізичних  та/або

юридичних  осіб,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  відповідно  до пункту 1 розділу ІX цих Правил.

Договір  про  надання  освітніх  послуг  між  Медичним коледжем ХМАПО  та  фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування,  наказ  про  зарахування  цієї  особи  скасовується.  Оплата  навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається пунктом 1 цього розділу Правил прийому.

 

4. При  одночасному  навчанні  за  кількома  спеціальностями

(спеціалізаціями,  освітніми  програмами)  та  формами  навчання,  крім  двох

денних,  одна  з  яких  за  державним  замовленням  або  за  рахунок  цільових

пільгових  державних  кредитів,  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у  закладі вищої освіти  за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми  програмами)  та  формами  навчання,  крім  двох  денних,  за  кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в  одному  із  закладів  вищої  освіти  на  вибір  студента  протягом  усього  строку навчання.  Довідка  про  зберігання  оригіналів  документів  видається  на  вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

1. Медичний коледж ХМАПО самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання  та  місць  (крім  небюджетних  конкурсних  пропозицій),  на  які  були надані  рекомендації  до  зарахування  до  цього  закладу  освіти  за  відповідною спеціальністю,  в  порядку, визначеному пунктами  7-9  розділу  VII  цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу Х цих Правил.

 

2.  Правом  переведення  на  вакантні  місця  державного  (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи,  які  зазначені  в  пункті  10  розділу  ІIV  цих  Правил,  незалежно  від конкурсного бала;

особи,  які  зазначені  в  пункті  11  розділу  ІIV  цих  Правил,  в  разі,  якщо отриманий  ними  конкурсний  бал  менший  від  прохідного  бала  (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VI цих Правил) не більше ніж на 50 балів на основі  повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти);

особи,  які  зазначені  в  пункті  12  розділу  IX  цих  Правил,  у  разі,  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної  середньої  освіти).

Переведення на вакантні місця державного замовлення  осіб, зазначених в абзацах  другому  -  четвертому  цього  пункту,  проводиться  при  відсутності непереведених  осіб  попередньої  категорії  або  в  разі  їх  письмової  відмови  від переведення  та  в  послідовності  від  вищого  до  нижчого  місця  в  рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця  державного  замовлення  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому-четвертому цього  пункту, Медичний колледж ХМАПО  використовує для цього вакантні місця державного замовлення  з  інших  спеціальностей  цієї  галузі,  а  при  їх  відсутності  -  інших галузей  знань,  цієї  або  іншої  форми  навчання  (після  переведення  на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього

пункту  за  відповідною  спеціальністю  та  формою  навчання),  про  що  негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються  такими, що не розмішені в цьому закладі освіти.  Медичний колледж ХМАПО повідомляє  державного  (регіонального)  замовника  про  їх  кількість  у  розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Медичний коледж ХМАПО надсилає  державному  замовнику  запит  на  виділення  додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

 

ХІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за

рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

1. Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  ректором  академії, на підставі  рішення  приймальної  комісії.  Накази  про  зарахування  на  навчання  з додатками  до  них  формуються  в  Єдиній  базі  та  оприлюднюються  на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці)  Медичного коледжу ХМАПО у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих Правил.

 

2. Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  скасовується

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.

 

3.  Зараховані  особи,  які  відраховуються  за  власним  бажанням, вилучаються  з  наказу  про  зарахування  до  Медичного колледжу ХМАПО.  Документи, подані  такими  особами,  повертаються  їм  не  пізніше  наступного  дня  після подання заяви про відрахування.

 

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів  від  дня  їх  початку,  відраховуються  із  Медичного колледжу ХМАПО,  про  що  видається відповідний наказ.

 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

ХІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без

громадянства до Медичного колледжу ХМАПО

 

1. Підготовка  іноземців  та  осіб  без  громадянства  здійснюється  згідно  із Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «Про  правовий  статус іноземців  та  осіб  без  громадянства»,  «Про  закордонних  українців»,  «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного  співробітництва  областей  України  з  суміжними  областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України  від  26  лютого  1993  року № 136  «Про навчання іноземних громадян в Україні»,  від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  25  листопада 2013  року  за  № 2004/24536  (у  редакції  наказу  Міністерства  освіти  і  науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі  -  іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти  або закладами вищої освіти, до структури яких входить Медичний коледж ХМАПО.

 

3. Іноземці,  які  прибувають  в  Україну  з  метою  навчання,  вступають  до Медичного коледжу ХМАПО  за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Медичний коледж ХМАПО обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній  здобутий  рівень  освіти  та  встановлює  мінімально  необхідне  для вступу  значення  кількості  балів/оцінок  із  загальноосвітніх  предметів,  з  яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні  його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право  на  продовження  навчання  відповідно  до  законодавства  країни,  заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

 

4. Усі  категорії  іноземців,  які  вступають  на  навчання,  зараховуються  до Медичного коледжу ХМАПО на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 

5. Іноземці,  яким  надаються  державні  стипендії  за  міжнародними

договорами,  загальнодержавними  програмами,  іншими міжнародними

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

6. Іноземці, які прибувають в Україну  для участі в програмах ступеневої мобільності  або  для  здобуття  освіти  за  узгодженими  між  українським  та іноземним закладами освіти  освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Медичного коледжу ХМАПО.

 

7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус  яких  засвідчений  посвідченням  закордонного  українця,  при  вступі  до Медичного коледжу ХМАПО користуються  такими  самими  правами  на  здобуття освіти,  що  й  громадяни  України,  за  винятками,  встановленими  Конституцією України,  законами  України  чи  міжнародними  договорами,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця,  можуть  зараховуватись  на  навчання  за  державним  замовленням  у межах  установлених  квот  для  іноземців  за  співбесідою  з  предметів, передбачених правилами прийому.

 

ХІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні

прийому до Медичного коледжу ХМАПО

 

1. На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової  інформації). 

 

2. Громадські  організації  можуть  звернутися  до  Міністерства  освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних  комісій.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано Міністерством  освіти  і  науки  України,  можуть  направляти  на  засідання приймальних  комісій  своїх  спостерігачів.  Приймальні  комісії  зобов’язані створити  належні  умови  для  присутності  громадських  спостерігачів  на  своїх засіданнях,  а  також  надати  їм  можливість  ознайомлення  з  документами,  що надаються членам комісії, до засідання.

 

3. Медичний коледж ХМАПО  зобов’язаний  створити  умови  для  ознайомлення вступників  з  ліцензією  на  здійснення  освітньої  діяльності,  сертифікатами  про акредитацію  відповідної  спеціальності  (напряму  підготовки,  освітньої програми).  Правила  прийому,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг прийому  за  державним  (регіональним)  замовленням  за  кожною  конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці)  Медичного коледжу ХМАПО  не  пізніше  робочого  дня,  наступного  після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках  -  не пізніше ніж за три години до початку засідання.

 

5. Подання  вступником  недостовірних  персональних  даних,  даних  про здобуту  раніше  освіту,  недостовірних  відомостей  про  наявність  права  на зарахування  за  квотами,  за  співбесідою,  про  проходження  зовнішнього незалежного  оцінювання  є  підставою  для  скасування  наказу  про  його зарахування.

 

6. Інформування  громадськості  про  ліцензований  обсяг,  обсяг  місць,  що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Медичного коледжу ХМАПО здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.